بیانیه کمیسیون حقوق‌ بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان پیرامون بحران بی آبی در مناطق جنوبی کشور

بحران بی آبی در مناطق جنوبی کشور

بحران بی آبی در مناطق جنوبی کشور


در جهان متمدن امروز با ابتناء بر خرد و تعقل، گستره ی حیات اجتماعی و زندگی شهروندان را می توان به سه حوزه ی اقتدار حاکمیت، عمومیِ خارج از اقتدار دولتی وخصوصی تقسیم بندی کرد.

حاکمیت جهت استقرار و برقراری نظم و عدالت اجتماعی دارای حقوقی است که با اعمال حاکمیت در حفظ و برقراری آن قوای خود را به کار می گیرد. در طرف مقابل شهروندان نیز دارای حقوقی می باشند با این تفاوت که حقوق شهروندی در حوزه های عمومی و خصوصی خارج از اقتدار دولتی تعریف و به رسمیت شناخته می شود. از آنجا که مفهوم حق و تکلیف دو روی یک سکه بوده، شهروندان موظف به رعایتِ حقوق حاکمیت و بالعکس حاکمیت نیز مکلف به صیانت و پاسداشت حقوق بشر وشهروندی است.

 

به بیان دیگر حفظ حقوق بشر و شهروندی و صیانت از آن از ابتدایی ترین تکالیف و وظایف نهادهای حاکمیتی در سه سطح تقنین، قضا و اجرا می باشد دراین میان قسمتی از حقوق مذکور به موجب قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و برخی از موارد نیز به جهت اظهرمن الشمس بودن و بداهت به طرق مختلف از جمله مصوبات نهادهای بین المللی به عرف و اصول مسلم جهانی تبدیل شده است. جامعه ی جهانی خصوصا دردوران معاصر ، متفق القول مواردی چون “حق حیات”، “آزادی بیان” و “برابری انسان ها” را از حقوق مسلم بشر به شمار آورده و از آن دفاع و حمایت می کند. حالیه ملاحظه می شود که در شرایط کنونی کشور موضوع بهره مندی شهروندان خوزستانی از آب و هوای سالم جهت حفظ حیات فردی و زیست اجتماعی اعم از کسب و کار و ارتزاق روزانه از مقدمات و لوازم حق حیات تلقی می شود وبدیهی است استقرار و دفاع از آن تکلیف مسلم حاکمیت می باشد.

درمقابل شهروندان برابر بندهای ۹ و۱۴ از اصل سوم همچنین بند اول از اصل چهل و سوم قانون اساسی وماده دو منشور حقوق شهروندی در خصوص تکالیف دولت و حاکمیت با تاکید بر اصل ۲۷ قانون اساسی و قاعده ی امر به معروف و نهی از منکر، حق مطالبه گری دارند. لذا در شرایط رنج آور و اسف انگیز بحران بی آبی کنونی و در گرمای سوزان و طاقت فرسای خوزستان بر دولت است تا ضمن احترام به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و پاسداشت حریم و امنیت ایشان ، از هرگونه تضییع و تعرض به حقوق یاد شده جلوگیری نماید و توقع جامعه و نهادهای اجتماعی از حاکمیت نیز عمل به وظایف خود و حل معضل آب و هوا در خطه ی خوزستان می باشد

 

در پایان کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن حمایت از اعتراضات قانونی و به حقه ی شهروندان خوزستانی، از دولت و متولیان حاکمیتی حل هر چه سریع تر موضوع و پاسخ گویی مقتضی را خواستار است.

نظرسنجی بیانیه کمیسیون حقوق‌ بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان پیرامون بحران بی آبی در مناطق جنوبی کشور

خدمات الکترونیک