16 نوامبر روز جهانی مدارا

روز جهانی مدارا

کانون وکلای دادگستری گیلان، ۱۶ نوامبر که روز جهانی مدارا نام گرفته است را گرامی می دارد.

مدارا، احترام و پذیرش تنوع فرهنگی است. « اعلامیه اصول مدارا» مصوب یونسکو، تأیید می کند که مدارا، به معنای پذیرش این واقعیت است که همه انسان ها، با تمامی اختلافات ظاهری، زبانی، رفتاری و ارزشی، حق آن را دارند که در صلح زندگی کنند.حقوق بشر و آزادی های اساسی همگان باید تضمین شود و به علاوه تحمیل دیدگاه‌های شخصی به دیگران مجاز نیست. مدارا، در سطح عملکرد دولتی مستلزم عدالت و بی‌طرفی در دستگاه قانون‌گذاری و حکومت قانون در نظام دادگستری و اداری است. همچنین لازمه این امر، برخورداری بدون تبعیض تک تک افراد از امکانات اقتصادی و اجتماعی دانسته شده و تاکید شده این آموزش است که می تواند به روشنگری درباره ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی نابردباری بپردازد. تنها بردباری است که می تواندبقای جوامع مختلط را در هر منطقه ای از جهان تضمین کند و خشونت و محروم‌سازی را ریشه کن نماید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

نظرسنجی ۱۶ نوامبر روز جهانی مدارا

خدمات الکترونیک