📍فراخوان ارسال مقاله


🖇دوفصلنامه حقوقی راه وکالت با صاحب‌امتیازی کانون وکلایدادگستری گیلان برای


شماره بیستوششم (بهار و تابستان ۱۴۰۱) مقاله می‌پذیرد: لذا از کلیه وکلا، قضات، اساتید دانشگاه،پژوهشگران، دانشمندان و دانشجویان رشته‌ حقوق در تمامی گرایش‌های آن دعوت می‌شود مقاله‌های ارزشمند خود را برای انتشار در این مجله بهنشانی اینترنتی Hamidr.asimi@gmail.com ارسال فرمایند.

راهنمای نویسندگان

نکاتی که نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله باید به آن‌ها توجه داشته باشند:

۱- مقاله ارسالی باید محصول مطالعات و تحقیقات نویسنده/ نویسندگان و دربردارنده دستاوردهای علمی جدید باشد. نظر به اینکه مخاطبان اصلی نشریه راه وکالت وکلا هستند، توصیه می‌گردد مطالب ارسالی اعم از کاربردی یا تئوریک بهروز باشند و از ارسال مقالات مستخرج از تحقیقات گذشته، از جمله پایاننامه و رساله، خودداری شود؛
۲- مسئولیت صحت مطالب، منابع و نظرهای ابراز شده در مقاله و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهشگران برعهده نویسنده/ نویسندگان مقاله است؛
۳- مقاله ارسالی حداقل توسط یک داور ارزیابی خواهد شد. چاپ مقاله منوط به پذیرش از سوی حداقل یک داور و تصویب نهایی هیئت تحریریه خواهد بود. هیئت تحریریه نیز نسبت به پذیرش، عدمپذیرش و هرگونه ویرایش یا تلخیص مقاله در زمان چاپ آزاد است؛
۴- مقالات ارسالی باید بین ۳۰۰۰ تا ۸۰۰۰ واژه، چکیده مقالات بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ واژه و کلیدواژگان بین ۵ تا ۷ واژه باشد؛
۵- مقالات باید شامل عنوان مقاله، چکیده (شامل بیان کلی موضوع، سؤال اصلی، روش تحقیق و نتیجه کلی مقاله)، کلیدواژگان، مقدمه (شامل بیان مسئله مقاله، سؤال و فرضیه، اهداف، روش تحقیق مقاله _ بدون درج تیتر جداگانه برای هر یک از این موارد _ باشد)، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع باشد؛
۶- تمام تیترهای مقاله پس از چکیده باید به این شکل شمارهگذاری شود: (۱- تیتر اصلی، ۱-۱- تیتر فرعی، ۱-۲- تیتر فرعی، ۱-۲-۱- تیتر فرعی فرع) و این شمارهگذاری تا نتیجهگیری ادامه پیدا می‌کند. بدین ترتیب اولین شماره مربوط به مقدمه و آخرین شماره مربوط به نتیجهگیری خواهد بود؛
۷- علاوه بر اینکه مقاله نباید حاوی غلط‌های املایی و نگارشی باشد،در کل مقاله رعایت نیمفاصله‌ الزامی است. برای مثال «می تواند»، «می شود»، «فاصله ها» باید به این شکل درآید: می‌تواند، می‌شود، فاصله‌ها (از کلیدهای کنترل و ۲ بهصورت همزمان برای ایجاد نیم‌فاصله استفاده کنید).

الف- شیوه نگارش صفحه اول

۱- عنوان پژوهش
۲- نام و نامخانوادگی نویسنده(گان) کامل باشد (سمت یا عنوان علمی هر نویسنده و آدرس ایمیل در ادامه ذکر گردد). مثال: سید باقر میرعباسی؛ عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، mirabasi@ut.ac.ir
۳- چکیده
۴- واژگان کلیدی

ب- ضابطههای نگارش مقاله

قلم مورد استفاده در مقاله ارسالی باید بهشیوه جدول زیر باشد:

موضوع

اندازه

فونت

عنوان فارسی

۱۸ Bold

B Compset

عناوین بعدی مقاله (بهترتیب نزولی)

۱۶ (۱۴ و ۱۲)   Bold

B Compset

چکیده و واژگان کلیدی فارسی

۱۲

B Nazanin

متن مقاله

۱۲

B Nazanin

منابع فارسی

۱۲

B Nazanin

منابع انگلیسی

۱۰

Times New Roman

پاورقی فارسی

۱۰

B Nazanin

پاورقی انگلیسی

۱۰

Times New Roman

 

ج ضابطههای ارجاعدهی:

۱. پژوهش باید از روش استناد «درونمتنی» پیروی کند. برای ارجاع‌دهی درون‌متنی به منابع، پس از نقلقول مستقیم یا غیرمستقیم، به‌ترتیب: ۱) نامخانوادگی نویسنده اثر؛ ۲) سال انتشار اثر؛ ۳) شمارهصفحه مورداستفاده، هر سه داخل پرانتز، درج می‌گردد؛ نمونه: (عنایت، ۱۳۴۹، ص ۲۵). در خصوص منابع لاتین بعد از حرف p حتماً نقطه بیاید؛ نمونه: (Owen, 1995, p. 2).

۲. در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار، منبع مورد نظر مشخص میشود؛

 نمونه: (عنایت، ۱۳۴۹ (الف)، ص ۱۴)، (عنایت، ۱۳۴۹ (ب)، ص۱۵۰)

۳. معادل انگلیسی واژه‌های تخصصی بهکاررفته در متن، توضیحات اضافی، نامهای اشخاص و غیره بهصورت پاورقی درج شود.

د- شیوه تنظیم فهرست پایانی منابع:

۱. منابع مورد استفاده در پایان مقاله، بهترتیب الفباییِ نامخانوادگی نویسنده (و اگر یک اثر چند نویسنده داشته باشد، ترتیب الفبایی نویسنده اول) تنظیم و معرفی میشوند. در صورت استفاده از منابع خارجی ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی درج گردد.

۲. ترتیب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه:

      نامخانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار کتاب) عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، محل نشر کتاب: نام ناشر.

۳. ترتیب نوشتن مقاله منبع در کتابنامه:

نامخانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار مجله) عنوان مقاله در داخل گیومه، نام مترجم، نام مجله، دوره مجله، صفحات اول تا آخر مقاله در مجله.

۴. منابع به زبان خارجی نیز با ترتیب بالا آورده میشوند.

۵. اگر از سایت خاصی استفاده شده است در قسمت منابع باید آدرس کامل سایت بههمراه تاریخ آخرین بازدید ذکر گردد. نمونه:

<www:csc.lexum.umontreal.ca/en/2007/2007scc37/2007scc37.html>.2008/2/1

خدمات الکترونیک