پیام رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان


پیام رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان بمناسبت گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری

هفتم اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری است .استقلال وخود تنظیم گری نهاد وکالت برای تضمین استقلال وکیل است که لازمه دادرسی منصفانه و مالا از پیش شرطهای حاکمیت قانون ‌و تامین حقوق و آزادیهای شهروندی است . هفتاد سال پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، انتظار منطقی، آن است که در راستای حاکمیت قانون، با فراهم کردن شرایط گسترش فعالیت نهادهای مدنی و صنفی ،زمینه پاسداری از حقوق شهروندان فراهم و موجبات تسلیم نهاد قدرت در برابر خواست اجتماعی، هر چه بیشتر ممکن گردد . در این راستا انتظار آن بود که نهاد وکالت مستقل آن اندازه از آزادی عمل و استقلال و جسارت بر خوردار باشد که امکان ارزیابی انتقادی عملکرد حاکمیت و به ویژه قوه قضاییه را داشته و به مثابه نماینده وجدان عمومی، پاسدار ‌و نگهبان آزادی‌های عمومی باشد . به رغم این انتظار عمومی و در تخالف با استقلال نهاد وکالت، به بهانه نظارت ، شاهد مداخلات بنیان براندازی در نهاد وکالت هستیم که در صورت اجرا ، نشانی از استقلال وکیل باقی نخواهد ماند .منتفع از سلب استقلال نهاد وکالت ، زایل ساختن استقلال وکیل و تزریق ترس و ناامنی به وکلای دادگستری، قطعا شهروندان نیستند بلکه نهاد قدرت است که بنابر فرض ،اعتباری انسانی برای انجام خدمات عمومی و جلب رضایت اجتماعی است .استقلال نهاد وکالت و تضمین استقلال وکیل با این قرائت از نظام سیاسی مناسبت دارد که این نظام ،نه بر مردم که نماینده آنها در تضمین وتامین حقوق و آزادیهای فردی است .بنابراین اگر حقوق ملت ، فصلی مهم در قانون اساسی است که حاکمیت خود را مقید به پاسداری از آن می داند ، قانونگذاری برای نهاد وکالت با هدف سلب استقلال آن ، تحت هیچ شرایط و با هیچ مستمسک و بهانه ای توجیه پذیر نخواهد بود . با گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلا و تبریک روز وکیل مدافع به همکاران گرانقدر ،امید آن است که با التفات به مبانی استقلال وکیل ،تامین شرایط و بسترهای آن مورد توجه نهاد قدرت قرار گیرد .همچنین امید است که شهروندان دریابند که تعرض سازمان یافته به استقلال وکیل ، حقوق شهروندی را نشانه گرفته و ازاین رو مطالبه گر استقلال نهاد وکالت باشند .

خدمات الکترونیک