اختیار عدم پذیرش شهادت شهود و سوگند از هیات های حل اختلاف سلب شد


به موجب نظر شورای نگهبان:
اختیار عدم پذیرش شهادت شهود و سوگند از هیات های حل اختلاف سلب شد

“با استظهار اینکه در صورت حصول شرایط شهادت مرجع رسیدگی کننده اختیار دارد در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذینفع است به ماحصل شهادت بدون ضرورت عمل نکند مصوبه خلاف شرع شناخته شد.”

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

 

خدمات الکترونیک