نمونه سوالات اختبار – بهمن 1397

نمونه سوالات حقوق مدنی- بهمن 1397

نمونه سوالات حقوق مدنی- بهمن 1397


 سوالات حقوق مدنی- بهمن ۱۳۹۷

۱- شخصی که دارای ۵ ورثه ( ۲ دختر و ۲ پسر و یک همسر) بوده و در زمان حساتو خود یک قطعه از زمین های خود ر ابا ابعاد مشخص و معین به یکی از پسرانش هبه نموده و قبل از تسلیم عین موهوبه، فوت می کند از سوی دیگر هنگامی که هنوز در قید حیات بود اموال خاصب را به عنوان جهیزیه به ۲ دخترانش اختصاص و در مراسم ازدواج آنها به ایشان تسلیم می کند و طی اسناد جداگانه از آنا اقرار می گیرد که پس از فوت پدر هیچ حقی نسبت به ما ترک باقی مانده نداشته و هر گونه ادعا را از خود اسقاط می نمایند.
حال مشخص کنید:
الف) وضعیت عقد هبه چگونه است و آیا سایر وراث پس از فوت مورث(واهب) می توانند نسبت به عین موهوبه ادعایی داشته باشند یا خیر؟ با استدلال پاسخ دهید.
ب) آیا اقرارنامه هایی که طی آن دختران متوفی با دریافت اموال جهیزیه در زمان حیات مورث، اقرار نموده اند دیگر حقی در ماترک نخواهند داشت نافد و معتبر بوده و یا آنها می توانند به رغم اقاریر مذکور، پس از فوت مورث در مقام ادعا نسبت به ما ترک برآیند؟ با استدلال پاسخ دهید.
۲- در قرارداد بیع آقای حسن قطعه زمینی را با ثمن معین به اقای حسین می فروشد نیمی از ثمن پرداخت می شود و مبیع نیز تسلیم می گردد و جهت پرداخت باقیمانده ثمن ۳ فقره چک از سوی خریدار صادر می شود و شرط می کنند که چنانچه هر یک از چک ها در سررسید منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد عقد بیع خود به خود منفسخ بوده و پرداخت های قبلی نیز جز ضرر و زیان وارد بر فروشنده قابل عودت نخواهد بود در سررسید اولین چک، گواهی عدم پرداخت صادر می شود. اکنون بایع به دفتر شما مراجعه نموده راه حل حقوقی شما طرح چه نوع دادخواست با چه خواسته ای می باشد؟
۳- در قرارداد وکالت، مالک به وکیل وکالت می دهد که ملک او را با اسقاط خیارات به هر قیمت و به هر مبلغ و به هر کس ولو به خودش فروخته و ثمن را به مالک بپردازد . وکیل موضوع وکالت را به مبلغی بسیار کمتر از قیمت روز می فروشد و ثمن را به حساب موکل واریز می کند و سند ر سمی انتقال مالکیت به نام خریدار صادر و تسلیم می شود. اکنون موکل() مالک) به دفتر شما مراجعه و اظهار می دارد معالمه انجام شده توسط وکیلش به قیمت بسیار کمتر از مظنه روز صحیح نبوده است. سوال:
الف) آیا معامله وکیل با خریدار به قیمت بسیار کمتر از مظنه روز صحیح می باشد؟
ب) به عنوان وکیل مالک چه نوع دادخواست و راه حلی را پیشنهاد می کنید؟
۴- در قرارداد حصوصی مورخه ۱/۱/۳۷۰ قطه زمین با خیار شرط فروخته شده و فروشنده متعهد می شود . ظرف ۳۰ روز مورد معامله را به خریدار انتقال دهد و شط می گردد که چنانچه فروشنده ثمن را به خریدار عودت دهد معامله منفسخ می گردد. با توجه به مبحث خیاط شرط، آیا معامله و شرط صحیح است و یا باطل؟ با استدلال پاسخ دهید.

سوالات ثبت و امور حسبی – بهمن ۱۳۹۷

۱- در جریان ثبت عمومی اموال غیر منقول جواد در سال ۱۳۴۰ ششدانگ یک قطعه زمین از حوزه ثبتی شهرستان فومن را تقاضای ثبت کرد. نامبرده فوت نموده است. حسن تنها وارث جواد می باشد او قصد دارد ملک موروثی خود را فرزاد، باقر و نادر در دفترخانه اسناد رسمی انتقال دهد. وضعیت ثبتی این ملک حکایت دارد که پس از انتشار آگهی های نوبتی به تقاضای ثبت ملم اعتراض شد. لیکن حکم نهایی له متقاضی ثبت ثادر گردید. آگهی تحدیدی منتشر شد، تحدید حدود به عمل نیامد.
الف- آیا حسن می تواند ملک موصوف را به موجب سند رسمی انتقال دهد؟
ب- با وصف به اینکه آگهی تحدیدی منتشر شد چرا تحدید حدود به عمل نیامد؟
ج- در فرض انتقال ملک به خریداران چنانچه ناصر و نادر با تقسیم ملک مخالفت نمایند. فرزاد جهت افراز چه اقدام قانونی به عمل آورد.
۲- به دفاتر اسناد رسمی اطلاع داده شد به سبب تداخل پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۴۰ اصلی با پلاک ۲ فرعی از ۴۰ اصلی پلاک ۲ فرعی معارض تشخیص داده شد به دارنده سند مالکیت ۲ فرعی نیز اخطار شده است.
الف – به چه علت پلاک فرعی معارض تشخیص داده شد؟
ب- مالک پلاک ۲ فرعی جهت احقاق حق خود چه اقدام قانونی می تواند انجام دهد؟
ج- مالکین پلاک ۱ فرعی افراز ملک را درخواست کردند. وضعیت افراز آن چگونه است؟
۳- کریم در سال ۱۳۹۶ ششدانگ یک قطعه زمین موروثی را که از فرهاد به موجب بمایعه نامه عادی هریداری کرده است از حوزه ثبتی شهرستان رشت تقاضای ثبت ملک و صدور سند مالکیت نموده است. هیأت حل اختلاف مالیت کریم را احراز و رأی به ثبت ملک به نام او صادر کرد. پنج روز بعد از انتشار رأی هیأت شهرام به شما مراجعه می کند و می گوید این ملک را از پدر فرهاد در زمان حیاتش خرذیده است. لیکن فرهاد که تنها وارث او می باشد اطلاع ندارد. شهارم خود را مالک ملک می داند و می خواهد وکالت او را قبول کنید. در فرض قبول وکالت چه اقدام قانونی به عمل خواهید آورد؟
۴- طلبکار پرونده اجرایی به منظور تأمین طلب خود بازداشت سرقفلی یک باب مغازه متعلق به متعهد رغا از دایره اجرای حوزه ثبتی لاهیجان درخواست کرد. دایره اجرا سرقفلی را بازداشت نموده سپس اجرائیه را به متعهد ابلاغ کرد. بعد از انتقضای مدت قانونی سرقفلی ارزیابی شد نظریه ارزیاب به طلبکار و متعهدابلاغ گردید . به ان اعتراض نشده است دایره اجرا در شرف برگزاری مزایده است. متعهد به اقدامات دایره اجرا اعتراض دارد.
الف- آیا مجموع اقدامات دایره اجرا صحیح است یا خیر؟
ب- متعهد اعتراض خود را به کدام مرجع قانونی باید تسلیم نماید؟
ج-آیا علاوه بر طلبکار و متعهد مالک مغاز ه می تواند به عملکرد دایره اجرا اعتراض نماید؟
۵- چنانچه شخصی که بلاوارث باشد در زمان حیات خو به نفع شخصی ثالث وصیت کند شخص اخیر پس از فوت موسی با استنا به همین وصیت نامه عادی دادخواست به خواسته تنفید وصیت نامه تقدیم دادگاه نماید ذیلا پاسخ دهید:
الف- دادخواست باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟
ب- آیا لازم است بدوا موسی له درخواست تعیین مدیر ترکه نماید و پس از ان دادخواست مدنی به طرفیت وی اقامه کند؟
ج‌- چنانچه وصیت به بیش از ثلث اموال موصی صورت گیرد. ایا چنین وصیت نامه ای نافذ است یا خیر و یا اینکه مازاد بر ثلث به تنفیذ حاکم یا مدیر ترکه نیاز دارد؟

سوالات حقوق مدنی- بهمن ۱۳۹۷

۱- پدری ملک خویش را به پسرش صلح کرده است و حق انتفاع از آن را به صورت عمری برای خویش حفظ کرده و حق فسخ نیز برای خود پیش بینی و شرط کرده است. طلبکار پسر همان ملک را در قبال طلب خود توقیف کرده است . بعد از توقیف یاد شده پدر با استفاده از خیار فسخ عقد صلح را فسخ کرده است در این شرایط با توجه به ماده ۴۵۵ قانون مدنی حق طلبکار مقدم است یا حق پدر؟
۲- فریدون طبق فروشنامه عادی ۲۷/۷/۱۳۹۷ خانه خود را به جمشید می فروشد و بر اساس توافق طرفین جمشید یک فقره چک روز معادل مبلغ سه میلیارد ریال بابت ثمن معامله به فریدون می دهد و موعدی هم برای تسلیم مورد معامله تعیین نکرده اند. فریدون همان روز با مراجعه به بانک محال علیه مواجه با عدم موجودی چک مزبور می گردد و آن را برگشت می زند یک ماه بعد از معامله فریدون جهت تفویض وکالت برای ر فع اثر از معامله مزبور به شما مراجعه می کند اولاً آیا وکالت را می پذیرید یا خیر؟ بر فرض پذیرش وکالت وی چه اقداماتی جهت احقاق حقوق فریدون انجام می دهید؟
ثانیاً بر فرض که جمشید قبل از اقدامات شما به وکالت از فریدون حاضر به تأدیه وجه چک گردد آیا وکالت فریدون را می پذیرید یا خیر؟ در هر صورت مستدلاً نمرقوم فرمایید.
ثالثاً: با فرض اینکه تاریخ چک موخر بر معامله باشد نیز موضوع را مورد بررسی قرار داده و مستدلاً توضیح دهید.
۳- شخصی یک واحد تجاری را قبل از سال ۱۳۶۵ به موجب سند عادی به یک شرکت تجاری اجاره می دهد و حق کسب و پیشه و تجارت نیز دریافت نکرده است. در سال ۱۳۷۷ قرارداد رسمی مستقلی در باب اجاره همان عین مستآجره بین آنان منعقد می گردد و مهلت و مدت اجاره یکساله تعیین می شود ( در این قرارداد اسمی از قرارداد اجاره قبلی برده نمی شود) ضمناً به صورت شرط ضمن عقد بر مستأجر شرط می شود که پس از انقضای مهلت یکساله مکلف به تخلیه است در غیر اینصورت در ازای هر روز می بایستی یک میلیون ریال به صورت وجه التزام تخلیه به موجر بپردازد.
الف) این رابطه استیجاری مشمول کدام یک از قوانین موجر و مستاجر است؟
ب) اگر موجر برای تخلیه ملک و مطالبه وجه التزام ناشی از عدم تخلیه پس از انقضای مدت یک ساله به شما مراجعه کند آیا وکالت او را قابل پیشرفت دانسته و می پذیرید یا خیر؟
۴- زن و شوهری که دارای یک فرزند پسر دو ساله می باشند طلاق توافقی گرفته اند و در گواهی عدم امکان سازش و در طلاق نامه رسمی زوجه در قبال طلاق مهریه خود را بذل کرده است و به شرح مندرج در گواهی عدم امکان سازش و طلاق نامه رسمی حق حضانت دائمی فرزند را از خود ساقط کرده است. بعد از پنج سال از تاریخ طلاق پدر طفل جهت تفویض وکالت برای بازگرداندن حق حضانت فرزند به شما مراجعه کرده است. ایا دعویب مزبور را قابل پیشرفت می دانید یا خیر؟ بر فرضص قبول وکالت دادخواست و استدلال خود را مرقوم فرمایید.
۴- فرزندی متهم به قتل عمدی مادرش می باشد و متوفیه پدر و مادر و همسر و فرزند مذکور و دو برادر امی و خواهر ابوینی و یک برادر ابی و نیز مبلغ دویست و شانزده میلیارد ریال در بانک دارد. در صورت صدور حکم نهایی محکومیت فرزند به اتهام قتل عمدی مادر سهم هر یک از وراث را از مبلغ مذکور مشخص کنید و اگر فرزند از اتهام قتل تبرِیه شود سهم هر یک از وراث چقدر است؟
۵- شخص (الف) با سند عادی غیر منقول خود را که در رهن بانک بوده است را به شخص ( ب) می فروشد شخص (ب) ثمن معامله را پرداخت نکرده است. ایا ثمن معامله قانوناً قابل مطالبه می باشد یا خیر؟ دادگاه در این مورد چه تصمیم قانونی باید اتخاذ کند؟

سوالات آیین دادرسی مدنی – بهمن ۱۳۹۷

۱- شرکت خصوصی راهسازی به عنوان پیمانکار اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان که هر دو مقیم شهر رشت می باشند در اجرای پروژه راهسازی از طرح های عمرانی عمومی در یکی از روستاهای ماسال به زمین مزروعی مورد نسق بهزاد خسارت وارد کرده است بهزاد که خسارت وارده را بالغ بر مبلغ بیست میلیون تومان می داند جهت مطالبه آن به شما مراجعه می کند در فرض پذیرش وکالت وی دعوی خود را به طرفیت چه شخصی و در کدام مرجع ذیصلاح قضایی مطرح می نمایید. مستدلا و با استناد به مقررات قاونی حاکم بر موضوع پاسخ دهید.
۲- به سوالات زیر مستندا و مستدلا پاسخ دهید
الف) در صورتی که دعوی اصلی منجر به صور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوی یا سقوط دعوی شود دادگاه نسبت به دعوی ورود ثالث مطروحه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید، همچنین همین وضعیت را در موردی که طرفین دعوی اصلی تقاضای صدور گزارش اصلاحی کنند پاسخ دهید.
ب) حکم قطعی راجع به موضوعی صادر می شود که مورد اعتراض شخص ثالث قرار می گیرد در خلال رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، شخص ثالث دیگری دادخواست ورود ثالث تقدیم می کند آیا دعوی ورود ثالث مطروحه قابل پذیرش و رسیدگی است یا خیر؟
۳- دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به دعیوفرهاد به طرفیت فریبرز و فروزان حکمی صادر می کند که قسمتی به نفع خواهان و بخشی به ضرر وی می باشد . حکم صادره نسبت به فریبرز حضوری و نسبت به فروزران غیابی است . در پی تجدیدنظرخواهی فرهاد دادگاه تجدیدنظر این بخش از حکم را نقض و رأی له وی صادر می کند و به دنبال تجدیدنظر خواهی محکوم علیه حضوری ( فریبرز) دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی رأی تجدیدنظر خواسته را در این قسمت عینا تأیبید می کند . سپس محکوم علیه غیابی(فروزان) با اطلاع از آرای صادره مذکور اقدام به واخواهی می نماید. با وصف مراتب مستندا و مستدلا پاسخ دهید:
الف) واخواهی فروزان در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟
ب) آیا دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به واخواهی می تواند رأی خود را که مورذد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته و قطیعیت یافته را فسح و رأ دیگری صادر نماید؟
۴- ایا آرای محاکم بدوی و یا تجدیدنظر در انمور مدنی که مورد فرجام خواهی واقع و در دیوان عالی کشور ابرام گریده قابل درخواست اعاده دادرسی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ با فرض قبول اعاده دادرسی آیا رأی فرجامی دیوان نیز نقض می شود؟
۶- سیامک به منظور تقفیض وکالت جهت دعوی خلع ید یک قطعه زمین موضوع سند مالکیت رسمی به نام خود به یکی از وکلای دادگستری مراجعه می کند. وکیل مزبور به موجب قرارداد منعقده یما بین ۲۵ درصد محکوم به را به عنوان حق الوکاله خود قرار می دهد سپس به وکالت از سیامک دعوی خلع ید ملک مزبور را به طرفیت مدعی علیه اقامه می نماید. اینک به سوال های ذیل با استفاده از مقررات قانونی حاکم بر موضوع مستدلا پاسخ دهید:
الف) به نظر شما قرارداد وکالت به کیفیت تنظیم شده تخلف از مقررات وکالت محسوب می شود یا خیر؟
ب) بر فرض اینکه اقدام وکیل را برخلاف مقررات وکالت تلقی نماییم ۱- چه عواقب حرفه ایت برای وکیل در بر دارد؟ ۲- در صورت احراز مراتب در دادگاه بر روند رسیدگی به دعوی مطروحه چه تأثیری خواهد گذاشت؟

سوالات آیین دادرسی کیفری- بهمن ۱۳۹۷

۱- حمید مرتکب جرایم متعدد گردیده است بدین شرح که مرتکب یک جرم در شبراز شده که رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد . علاوه بر ان مرتکب یک جرم دیگر در اصفهان شده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. جرم دیگری نیز در تهران مرتکب گردیده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است. جرم دیگرذی نیز در قزوین مرتکب شده که رسیدگی به آن در صلراحیت محاکم انقلاب می باشد. جرم ارتکابی در شیراز از حیث مجازات مهمتر بوده لیکن سایر جرائم ارتکابی از این حیث مساوی است. با توجه به اینکه متهم مزبور در قزوین دستگیر شده است ترتیب رسیدگی به اتهالمات وی و حوزه یا حوزه های قضایی صالح به رسیدگی به اتهامات را مشخص کرده و توضیح دهید.
۲- فریبرز مرتکب جرم رابطه نامشروع مادون زنا گردیده و دستگیر شسده است. پس از محاکله حضوری به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم و حکم در تاریخ ۱/۲/۹۷ قطعی گردید، لیکن خود را جهت تحمل کیفر به اجرای احکام معرفی نمی کند بدین امید که مشمول مرور زمان اجرای حکم شود. او به یکی از وکلای دادگستری جهت اخذ مشساوره مراجعه کرده است. وکیل طرف مراجعهع به او گفته که عدم مراجعه به اجرای احکام به منظور شمول مرور زمان اجرای حکم فایده ای ندارد زیر تعزیر مقرر در حکم صادره مستند به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) در زمره تعزیران منصوص شرعی است که به حکم تبلصره ی ۲ از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ازشمول مرور زمان اجرای حکم ( موضوع ماده ۱۰۷ همان قانون) خارج است. وی قصد دارد جهت اطمینان بیشتر به وکیل دیگری مراجعه نماید. چنانچه وکیل طرف مراجعه بعدی، شما باشید در خصوص اینکه ایا مجازات مقرر شده برای او می تواند تحت شمول مرور زمان اجرای حکم قرار گیرد یا خیر، چگونه او را راهنمایی می کنید؟
۳- بهروز به اتهام ارذتکاب کلاهبرداری از سوی دادگاه کیفری ۲ به مجازت حبس محکوم گردیده، و حکم صادره به او و همچنین به شاکی ابلاغ شده است. مهلت قانونی برای اعتراض به حکم، ۲۰ روز است. لیکن دو روز پس از ابلاغ حکم، قانون آئین دادرسی کیفری اصلاح و لازم الاجرا گردیده که به موجب انف مهلت قانونی اعتراض به احکام غیز قطعی به ۱۵ روز کاهش یافته است . توضیحح دهید آیا مهلت تععیین شده در قانون اصلاحی لاحق در حق بهروز و شاکی او نیز حاکم است یا اینکه آنها از این جهت همچنان مشمول مهلت قانونی سابق می باشند؟
۴- حسن به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع در دادسرا تحت تعقیب قرار می گیرد . با اثبات اتهام و صدور قرار مجرمیت، دادستان به اتهام فوق برای حسن تقاضای کیفر می نماید. با طرح موضوع در داادگاه کیفری ۲، دادگاه به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، حسن را به ۶ ماه حبس محکوم می کنند. با تجدیدنظرخواهی حسن از اتهام مذکور دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی خواستار رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نامبرده است. در وقت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۲۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری اتهام حسن در اعتراض به تفهیم اتهام بزه کلاهبرداری ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری را مانع اقدام دادگاه در تشدید وضعیت حسن ذکر می کند.( مستحضرید که مجازات قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع ۳ ماه تا ۲ سال حبس و مجازات قانونی کلاهبرداری ۱ تا ۷ سال حبس است) بنا به مراتب:
الف) نظر خود را در مورد عقیده دادگاه و نیز ایراد وکیل بیان فرمایید.
ب) در فرضی که دادگاه به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجزاتف خواستار تعیین مجازات برای حسن باشد، چه راهکار قانونی جهت دفاع از حسن، پیشنهاد می فرمایید استدلال فرمایید.

سوالات حقوق تجارت – بهمن ۱۳۹۷

۱- اعمال شرکت سهامی در کدام صورت تجاری می باشد؟
الف) برای حوائج شخص نباشد. ب) هر عملی که شرکت سهامی انجام دهد.
ج) وقتی که مربوط به اموال غیر منقول باشد. د) هر عملی که انجام دهد جز اعمال مدنی

۲- کدام گزینه صحیح است.
الف) در سکرت سهامی عام وخاص نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.
ب) در شرکت سهامی عام و خاص نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در شرکت های سهامی خاص نمی تواند.
ج) در شرکت سهامی چه عام و جه خاص نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.
د) در شکرت سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در شرکت های سهامی خاص می تواند.

۳- در اولین مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی رسمیت یافتن جلسه مجمع منوط به حضور ……
الف) بیش از نصف صاحبان سهام دارای حق رأی ب) دو سوم صاحبان سهام مذکور
ج) هر تعدادی که باسشند د) سی و پنج درصد از صاحبان سهام مذکور

۴- حسن براتی در وجه بهروز و عهده جمشید صادر می کند و جشمید آن را قبولی می نویسد در این صورت ایراد حسن مبنی بر بدهکار نبودن بهروز در برابر بهروز قابل استناد……………ایراد جمشید مبنی بر بدهکار نبودن به حسن در برابر بهروز قابل استناد……..
الف) است و همچینن – است ب) نیست و همچنین نیست
ج) نیست اما- است د) است اما- نیست

۵- دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت علیه………..
الف) فقط صادره کننده ب) صادر کننده و ضامن
ج) صادره کننده و ظهرنویس د) صادر کننده و ضامن و ظهرنویس

۶- شرکت سهامی چه زمانی شخصیت حقوقی پیدا می نماید؟
الف) پس از تعهد کلیه سهام شرکت ب) پس از قبول سمت مدیران و بازرسان
ج) پس از ثبت و اعلام در جراید د) پس از ثبت و اعلام در روزنامه
۷- تاجر ورشکسته در زمانی که متوقف بود خانه خودش را به غیر فروخته و ضمن معامله را نیز دریافت کرده است. از نظر شما معامله صحیح است یا خیر؟ به اختصار توضیح دهید

۸-به موجب ماده ۱۱۵ قانون تجارت مدیران در شرکت های سهامی خاص در هنگام انتخاب شدن باید مالک تعداد سهام لازم که در اساسنامه پیش بینی شده است به عنوان سهام وثیقه باشند و چنانچه مدیری در هنگام انتخاب شدن مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید در ظرف یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق بسپارد . لطفاً بیان فرمائید:
منظور مقنن از استفاده از کلمه تهیه در متن قانون چه بوده است؟
افزایش تعداد سهام تا میزان حداقلی مقرر در اساسنامه و یا رفع این نقیصه با سپردن سهام توسط سایر سهامداران لطفا مستدل توضیح دهید.

۱- آیا درخواست درشکستگی بعد از انحلال شرکت ممکن است یا خیر؟ چرا؟
۲- مسئولیت پرداخت وجه چکی که از سوی وکیل صادر شده است با چه شخصی می باشد در صورت تعدد میزان مسئولیت هر یک را بیان فرمایید.

خدمات الکترونیک