نمونه سوالات اختبار – اسفند 1386

نمونه سوالات حقوق مدنی – اسفند 86

نمونه سوالات حقوق مدنی – اسفند 86


 سوالات حقوق مدنی – اسفند ۸۶

 • برابر سند عادی مورخ ۱۰/۱/۸۶ که بین اقایان الف و ب تنظیم و مبادله می گردد. آقای لف ضمن اقرار به دریافت مبلغ یکصد میلیون ریال وام از آقای ب و تعهد پرداخت آن تا پایان خرداد سال ۱۳۸۶، سرقفلی مغازه استیجاری خود را وثیقه بدهی فوق را می دهد. ضمناً آقای الف طی سند عادی مذکور متعهد می گردد که به موجب وکالتنامه رسمی به آقای ب تفویض وکالت نموده تا در صورت نکول از پرداخت به موقع دین اختیار فروش سرقفلی مغازه استیجاری آقای الف را داشته باشد .آقای الف در سررسید مقرره دین خود را پرداخت نمی نمایدو آقای ب با اختیارات حاصله از وکالتنامه رسمی در مقام فروش سرقفلی مغازه استیجاری آقای الف برمی آید لکن در جریان فراهم نمودن مقدمات و ملزومات تنظیم سند رسمی انتقال اطلاع حاصل می شود که شخصی به نام آقای ج در مورخه ۲۰/۲/۱۳۸۶« یعنی در فاصله زمانی بین تاریخ تنظیم سند و تاریخ سررسید دین » مبادرت به بازداشت سرقفلی مغازه از نایحه آقای ج، اعمال وکالت و فروش سرقفلی « مورد رهن» ناممکن می شود و آقای ب چاره کار را در مشاوره و اعطای وکالت به جنابعالی می بیند. آیاوکالت آقای ب را می پذیرید؟ در صورت قبول وکالت آقای ب، چه اقدام و تدابیر دفاعی را معمول خواهید داشت؟ و یا در صورت عدم پذیرش وکالت ناممبرده به چه جهات و دلایلی استناد خواید نمود.
 • آقای هـ بابت دینی که به اقای ج داشته «۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال » یک فقره چک به مبلغ فوق صادر و به نامبرده تسلیم می نماید. در سررسید چک موصوف به علت کسر موجودی برگشت می خورد و آقای ج مقدمتتاً مبادرت به اعلام شکایت در دادسرای عمومی می نماید و متعاقب آن با ارائه چک موصوف به دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور اجرائیهعلیه آقای هـ می نماید و به تبع آن خانه مسکونی متعلق به نامبرده را بازداشت می کند. پیگیری پرونده در دادسرا و نزد قاضی تحقیق به مجرمیت آقای هـ منتهی می گردد، لکن قبل از صدور کیفرخواست آقای م که مورد وثوق و اعتماد آقای ج بوده پرداخت وین آقای هـ را عهده دار می شود و با موافقت آقای ج ، آقای م یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون ریال « معادل بدهی آقای هـ» دروجه آقای ج صادر و با تسلیم آن به نامبرده تعقیب آقای هـ به اتهام صدور چک بلامحل موقوف می شود. در حین مراجعه آقای ج به بانک چک صادره شده از ناحیه اقی م به دلایل نامعلومی مفقود می شود و آقای ج با لحاظ توجه به مختومه گردیدن پرونده کیفری لاجرم در صدد تعقیب پرونده مطروحه در دایره اجرای ثبت بر می آید و النهایه به منظور وصول مطالبات خود از آقای هـ « از طریق تعقیب پرونده اجرای ثبت و مزایده خانه مورد بازداشت و…» به جنابعالی مراجعه می نمایدو…

آیا وکالت آقای ج را می پذیرید یا خیر؟ چرا ؟ و به چه دلیل؟

 • آقای ک در دفترخانه اسناد رسمی حاضر می شود و طی سند رسمی اقرار به انتقال بلا عوض« هبه» ششدانگ یک باب خانه به نام برادرزاده خود آقای ص که در خارج از کشور اشتغال به تحصیل داشته» می نماید و عین سند مذکور را به امانت نزد سردفتر قرار می دهد آقای ک یک ماه بعد از تاریخ سن متضمن هبه فوت می نمایدو وراث مرحوم « که عبارت از یک فرزند ختر و سه فرزند پسر بوده و اساساً اطلاعی ار تنظیم سند رسمی هبه نداشته اند» در مقام تقسیم ماترک برجای مانده از مرحوم که بر می آیند و با توجه به تراضی و توافق حاصله، ششدانک خانه مورد نظ« مورد هبه» در مقسومه دختر مرحوم ک قرار می گیرد.

آقای ص پس از فراغت از تحصیل و مراجعت به وطن اط طریق سردفتر در جریان انتقال بلاعوض خانه مذکور قرار می گیرد و با تفویض وکالت به یکی از وکلای دادگستری و اقامه دعوی علیه دختر متوفی در صدد تثبیت مالکیت خود و بازپس گرفتن آن بر می              آید.

دختر متوفی به دفتر کار شما مراجع و می خواهد که وکالت وی را در دعوی مطروحه آقای ص عهده دار شوید، آیا وکالت نامبرده را می پذیرید یا خیر/ پذیرش یا عدم پذیرش وکالت دختر متوفی را مستدلاً بیان دارید.

 • آقایان الف،ب،ج و د که مشاعاً مالک ششدانگ یک قطعه زمین واقع در محدوده قانونی شهر با کاربری مسکونی بوده اند، اقدام به تقسیم قطعه زمین مشاعی به ۴ قطعه مفروز می نمایند و هر یک از آنان مقسومه مفروز می نمایند و هر یک از آنان مقصومه مفروز و ششدانگ متعلق به خود را مستقلاً متصرفمی شود پس از گذشت پنج سال از زمان تقسیم طرح جامع شهری وضعیت و نوع کاربری قطعات تقسیم شده دگرگون می شود به این شرح که مقسومه متعلق به اقای الف کلا در مسیر خیابان ۴۵ متری قرار می گیرد و مقسومه آقای ب فضای سبز اعلام می شود و قطعه متعلق به آقای ج با موقعیت کابری ۱۰۰%تجاری در مجاورت خیابان ۴۵متری جدید الاحداث واقع می گردد و قطعه متعلق به آقای «د» تجاری، بلاتغییر می ماند، یعنی کماکان با موقعیت و کاربری مسکونی.

اقایان الف و ب که شرائط و وضعیت حادث موجود را به زیان خود می بینند، در جستجوی مدارک راهی به منظور تقسیم مجدد زمین به دفترکار جنابعالی مراجعه و از شما چاره جوئی می نمایند در مقام مواجهه با ایده و درخواست نامبردگان آیا راهی برای بر           هم زدن تقسیم سابق زمین و تقسیم مجدد آن متصور خواهد بود یا خیر/ چرا و به چه دلیل و موجب قانونی؟

سوالات آئین دادرسی مدنی- اسفند ۱۳۸۶

 • تکلیف قاضی مجتهد در رسیدگی به دعوی در صورتی که قانون را خلاف شرع تشخیص دهد چیست؟
 • آقای الف یکی از سهام داران یک شرکت بازرگانی است در صورت وقوع اختلاف مالی فیمابین آقای الف با شرکت مزبور محل اقامه دعوی را بیان نمایید؟
 • دادگاه به وکیلی که هنگام ابلاغ دادنامه از وکالت استعفاء داده و از رؤیت دادنامه غیر قطعی امتناع نموده است. چه تکلیفی دارد و مدت تجدیدنظر خواهی یا فرحام خواهی برای موکل وی ازچه زمانی شروع می شود؟
 • خواهان بهای خواسته را در یک دعوی مالی بیست و یک میلیون ریال تعیین کرده است که در اولین جلسه مورد اعتراض خوانده واقع شده است، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
 • رونوشت سند عادی ابرازی از طرف وکیل خواهان گواهی شده است در صورتی که سند مزبور مورد تردید یا تکذیب خوانده واقع شود تکلیف دادکاه و خواهان چیست؟
 • آثارو نتایج عدم ابراز سند یا اطلاعات موجود در سازمان های دولتی که به وسیله اصحاب دعوی به آن استناد شده است چبیست؟
 • اولاً بیان نمایید چه اسنادی قابل انکار و تردید هستند؟ ثانیاً کاربرد عملی هر یک را بیان نمائید؟
 • دعاوی یا بهای خواسیته بیش از سه میلیون ریال را که قابل تجدیدنظر نیست بنویسید؟
 • مغازه ای درسال ۱۳۷۰ برای کار و کسب مشروع از طرف مؤجر به مستؤجر واگذار شدو طرفین شخصی را در صورت وقوع اختلاف به داوری انتخاب نموده اند چند سال پس از انقضای مدت اجاره با وقوع اختلاف فیمابین از حیث ادعای مؤجر به نیاز شخص داور رأی به تخلیه داده است. اولاً طریقه اجرای رأی داور را بیان نموده، ثانیاً در صورتی که مستأجر به رأی داور اعتراض نماید آیا اعتراض وی قابلیت توجیه قانونی دارد یا خیر، شما به عنوان وکیل مستأجر چه اقدامی را جایز می دانید.
 • مرجع تشخیص و حل اختلاف راجع به مستثنیات دین متناسب با سئون و نیاز محکوم علیه را بیان نمائید.

 سوالات آئین دادرسی کیفری- اسفند ۱۳۸۶

 • ضرر وزیان ناشی از جرم را تعریف کرده و نحوه مطالبه آن را بیان نمایید.
 • منظور از قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟
 • شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت پس از صدور رأی قطعی از شکایت خود صرفنظر نموده است مرجع قضائی اعلام گذشت را تعیین نموده و تکلیف آن مرجع را بیان نمایید.
 • شخصی به اتهام جرمی به مجازات شلاق تعزیری محکومیت قطعی پیدا کرده و در زمان اجرای حکم بیمار شده است، آیا حکم شلاق نسبت به محکوم علیه قابل اجراست و در صورت عدم قابلیت اجرا چگونگی اقدام قانونی را باین نمایید.
 • مرجع پذیرش اعاده دادرسی را در احکام کیفری بیان نموده توضیح دهید در صورتی که اعاده دادرسی پذیرفته شود مرجع رسیدگی مجدد کدام دادگاه است و ثانیاً در صورت عدم اخذ تأمین از مستدعی اعاده دادرسی مرجع صدور قرار تأمین کدام مرجع قضائی است ؟
 • تشخیص غیر علنی بودن محاکمه با کدام مرجع است؟ مورد یا موارد دادرسی غیرعلنی را بیان نمایید؟
 • آیا مدعی می تواند ترک محاکمه را درخواست نماید؟ در یان صورت دادگاه چه تکلیفی دارد و ثانیاً بیان نمایید آیا پس از ترک محاکمه شکایت مجدد تجویز شده است یا خیر؟
 • جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس را بیان نمایید؟
 • خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار در چه مورد یا مواردی تجویز شده است؟
 • صلاحیت دادگاه کیفری استان را منحصراً در رسیدگی بله جرائم بیان نمایید.

سوالات ثبت و امور حسبی- اسفند ۱۳۸۶

 • مورث محجوری پس از نصب قیم برای محجور فوت کرده است در خصوص سهم الارث محجور چه تکالیفی به عهده قیم است؟
 • هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد چه وظایفی به عهده قیم یا دادستان است؟
 • امور راجع به ترکه شامل چه اقداماتی است؟
 • مقصود از تصفیه ترکه چیست؟
 • چه کسانی می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند؟

سوالات حقوق تجارت – اسفند ۸۶

 • مدیر معزول شرکت الف(سهامی خاص) قراردادی به نمایندگی آن شرکت با شرکت ب منعقد می نماید. مسولیت جرای قرارداد را در دو فرض ذیل تعیین فرمائید:

الف- عزل مدیر مل در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

ب- مراتب عزل در ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است.

 • در مسئله فوق مسول اجرای قرارداد را در دو صورت ذیل به تفکیک تعیین فرمایید:

الف -در صورتی که شرکت طرف قرارداد از عزل مدیر عامل با اطلاع باشد.

ب- در صورتی که شرکت طرف قرارداد از زل مدیرعامل بی اطلاع نباشد.

 • منظور از تبدیل شرکت چیست؟ فایده و آثار آن را با توجه به مواد قانونی و تصریح به آنها بنویسید؟
 • شخص تاجری ( آقای الف) از تاجر دیگر (اقای ب) درخواست می کند که طبق عرف مرسوم در بازار به منظور استفاده از اعتبارات بانکی یک فقره برات به سررسید معین را اعلام قبول نمایبد.(برات سازشی) و بدون آنکه آن را به بانک واگذار کندنزد خود نگه می دارد و در سررسید آن را واخواست می نماید. با توجه به اصل غیرقابل ایاراد بودن اسناد تجاری، دفاع براتگیر در برابر دارند برات( که ضمناً صادره کننده برات هم هست) چه می تواند باشد؟
 • شخصی که به عنوان شریک ضامن در شرکت لبنی داخل شود، نسبت به قروض قبل از ورود خود در شرکت چه مسئولیت دارد؟
 • اقدامات طلبکاران شخصی شرکاء در شرکت مختلط غیر سهامی را برای وصول طلب خود بنوبسید.

خدمات الکترونیک