نمونه سوالات اختبار – اردیبهشت 1395

نمونه سوالات ثبت و امور حسیبی- اردیبهشت 1395

نمونه سوالات ثبت و امور حسیبی- اردیبهشت 1395


 سوالات ثبت و امور حسیبی- اردیبهشت ۱۳۹۵

سؤالات امور حسبی:

 • شخصی فوت شده و مرجع قضائی حسب درخواست وراث گواهی انحصار وراثت صادر نموده است چنانچه بین وراث، صغیر یا غایب مفقد الاثر باشد که باقی وراث با متقاضی حصر وراثت سهواً یا تعمداً از اعلام مشخصات آنها خودداری کرده، ضمناً هنوز برای یاشان قیم یا امینی هم تعیین نشده باشد ف به منظور حفظ حقوق از قلم افتادگان، اقدام قانونی چگونه از چه طریق و توسط چه کسی باید انجام شود؟
 • در دعوی اقامه شده خوانده ضمن ارائه ی دلیل، مدع می شود که احد از خواهان ها صغیر و فاقد اهلیت است . در این خالت ترتیب ادامه ی دادرسی چگونه خواهد بود؟
 • طبق ماده ی ۷۲ قانون دفاتر اسناد رسمی :« محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص صادر می کند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نمایند». آیا حکم ماده ولو آنکه محجور حین صدور حکم اساساً مالی نداشته باشد هم جاری است؟

سوالات ثبت

 • ماده ی ۳۱۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه در فرض وجود غایب یا محجور بین وراث را در صلاحیت دادگاه و ماده ی ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۵۷ رسیدگی به درخواست افراز را علی الطلاق درصلاحیت واحدهای ثبتی اعلام نموده است. به عقیده ی شما آیا قانون مؤخر می تواند در باب صلاحیت ناسخ قانون مقدم – قانون امور حسبی- بوده و نتیجتاً رسیدگی به افراز و تقسیم در فرض وجود محجور و….بین وراثف در صالحیت واحدهای ثبتی باشد؟
 • جزای تخلف سردفتری که با وجود اخطار و ذکر اداره ی ثبت نسبت به ثبت معامله ی موضوع سند معارض اقدام نموده، چیست؟
 • سندی که متعهد آن صغیر است تنظیم و بر اساس آن اجرائیه علیه وی صادر گردیده است. ایا قانوناً برای چنین سند و اجرائیه ی صادره ی مبتنی بر آن ، اعتباری متصور است؟در صورت منفی بودن پاسخ برای رفع اثر از اقدامات معموله به عقیده ی شما چه باید کرد؟

سوالات حقوق تجارت- اردیبهشت ۱۳۹۵

 • آقای الف با مراجعه به شما خود را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی خاص معرفی می نماید و اعلام می دارد شرکت متبوع وی در سال ۱۳۹۱ آقای ب را به عنوا مدیرعامل شرکت برگزیده بود. به موجب اساسنامه کلیه اسناد مالی شرکت به امضاء رئیس و نایب رئیس شرکت می باشد. همچنین در اساسنامه مندرج است که مدیر عامل حق افتتاح و صدور چک به نام شرکت را ندارد. مع ذالک آقای ب در یک دوره یک ساله تصدی خود با همکاری رئیس بانک شعبه ج اقدام به افتتاح حساب به نام شرکت نموده و پس از اخذ دسته چک اقدام به صدور چندین فقره چک به نام شرکت نموده و حالیه پنج نفر از بستانکاران با طرح دادخواست های جداگانه اقدام به مطالبه وجوه چک های صادره به نام شرکت را نموده اند.

اولاً نسبت به چک هایی که نسبت به آنها طرح دعوا شده است.

ثانیاً نسبت به سایر چک هایی که از سوی بانک صادره شده است

به عنوان وکیل چه اقدامی را پیشنهاد می نمایید.

 • اقای الف با مراجعه به شما اعلام می نماید که احد از شرکاء یک شرکت با مسئولیت محدوداست که به همراه پنج نفر دیگر اقدام به تأسیس شرکت با مسئولیت محدود نموده اند حالیه شرکت پنج سال است که تأسیس شده ولی تنها سه یسال اول فعالیت داشته و نظر به اختلاف بین شرکاء در دو سال اخیر شرکت عملاً هیچگونه فعالیتی ندارد از طرفی سایر شرکاء نیز حاضر به خرید سهم الشرکه وی نمی باشند و در یان مدت پنج سال نیز هیچگونه سودی از شرکت دریافت ننموده است. مدیر شرکت که یکی از شرکاست نیز پاسخگو نبوده اقدام به تشکیل شرکت دیگر با فعالیت تجاری مشابه نموده است/

شما به عنوان وکیل چه راهکاری برای استیفای حقوق به وی پیشنهاد می کنید.

 • آقای الف بابت تعهدات خود نسبت به ب مدیون است لذا چکی را به سررسید ۱/۳/۸۲ در وجه وی و به نام وی صادر می نماید. ب نیز قبل از حلول اجل با امضاء در ظهر چک آن را به ج منتقل می نماید در سررسید با مراجعه به بانک محال علیه چک لاوصول مانده آقای ج با مراجعه به ب خواهان تأدیه وجه چک می شود. با وصف مراجعه به ب خواهان تأدیه وجه چک می شود. با وصف مراجعات ح به ب و استهمال مکرر و دفع الوقت النهایه در تار یخ ۱۲/۱۲/۸۲ ج به بانک مراجعه و به جهت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه اخذ می نماید و متعاقباً اقدام به سحر دعوای مطالبه چک صرفاً علیه صادر کننده چک می نمایدو الف با حضور در جلسه دادگاه با اعلام اینکه اینجانب در چک مستند دعوا قید حواله کرد را خط زده ام و از طرفی از ب  سند رسمی اقرار به دریافت وجه چک دارم خود را معاف از تأدیه چک معرفی می نمیاد.

الف) به عنوان وکیل چه دفاعی در دادگاه در جهت استیفای حقوق ج ارائه می نمایید.

ب)چنانچه ج در دعوای مطالبه چک خسارت تأخیر تأدیه را علیه چه فردی و با چه استدلالی مطرح می نمایید.

 • آقای الف با مراجعه با شما اعلام می دارد که در شرکت سهامی عام تولید کیک و کلوچه که کارخانه آن در لاهیجان واقع است ولی دفتر شرکت در تهران، در پذیره نویسی سهام شرکت کرده لکن با وجود تعیین مدیران و افتتاح آزمایشی کارخانه شرکت دیگر هیچ فغعالیتی نداشته است. به عنوان وکیل وی را راهنمایبی نموده و طرح دعوای مناسب نموده به طور مشروح و مستدل مرقوم نمایید.

سوالات آیین دادرسی مدنی – اردیبهشت ۱۳۹۵

 • علی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال علیه مسعود مطرح و در زمان ارجاع تسط ریاست دادگستری، قانون جدید شورای حل اختلااف تصویب می گردد و رئیس دادگستری پرونده را به شورا ارجاع می دهد. شورا حسب الارجاع رسیدگی نموده و با احراز حقانیت علی نسبت هب قسمتی ازخواسته مسعود را به پر داخت پنجاه میلیون ریال در حق علی محکوم می نماید.

مسعود نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظر خواهی نموده و شورا را واجد صلاحیت در رسیدگی به دعوای مزبور نمی داند و در اصل محکومیت نیز با ارائه اقرارنامه ای از علی مبنی بر دریافت مبلغ محکوم به از سعید تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر رد دعوای علی را می نماید.

علی در مقام پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی مسعود بیان می دارد : شورا با توجه به تصویب قانون جدید صالح بود و بر فرض عدم صلاحیت شورا در تاریخ ارجاع نسبت به مبلغ محکوم به ک هصلاحیت داشته است. لذا ایراد عدم صلاحیت ضورا را وارده نمی داند و در ماهیت امر نیز اقرارنامه ارائه شده را مورد انکار قرار می دهد.

دادگاه عومی حقوقی محل، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید.

حال با عنایت به فروض مندرج در مسئله به سوالات زیر پاسخ ید:

الف) آیا ارجاع دعوا به شورا و رسیدگی شورا و صدور حکم از سوی این مرجع قانونی می دانید یا خیر؟ چرا؟

ب) اقدام مرجع تجدیدنظر در رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و در نتیحجه تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته را با عنایت به ادعاها و استدلالات طرفین دعوا صحیح و قانونی است یا خیر؟ چرا؟

ج) در صورت صحیح ندانستن رأی صادره از مرحله بدوی و تجدیدنظر چه شیوه ای را برای احقاق حق مسعود پیشنهاد می نمایید.

 • تکلیف دادگاه در صورتی که وکیل از عهده انجام وظیفه وکالتی خویش در محکمه بر نیاید چیست؟ عدم انجام تکلیف مقرر قانونی از سوی دادگاه چه ضمانت اجرای برای دادگاه به همراه خواهد داشت؟
 • دادگاه تجدیدنظر استان با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی وارد ثالث قرار رد ورود ثالث صادره از سوی دادگاه بدوی را نقض و با توجه به تجدیدنظرخواهی خواهان اولیه نسبت به اصل دعوا وارد رسیدگی می گرددو با توجه به توضیحات داده شده از سوی وارد ثالث دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید

محکوم علیه غائب پس از پنج سال نسبت به رأی مزبور تجدینظرخواهی نموده و متقاضی جلب ثالث نیز می گردد. دادگاه بدوی اعتراض وی را واخواهی تلقی و قرار رد آن را صادر می نماید وی نسبت به قرار مزبور تجدیدنظر خواهی نمودخ و دادگاه تجدیدنظر اعتراض وی را واخواهی تلقی و قرار رد آن را صادر می نماید وی نسبت به قرار مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه تجدیدنظر ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادخواست جلب ثالث وی را نیز قبول نموده و پس از رسیدگی رأی صادره قبلی خویش مبنی بر محکومیت واخواه مزبور را نقض و حکم به رد دعوای اولیه صادر و اعلام می نماید.

صحت یا عدم صحت اقدامات انجام شده توسط طرفین و ثالث و نیز تصمیمات اتخاذ شده توسط محاکم بدوی و تجدیدنظر را در مورد اعتراضات به عمل آمده بررسی نمایید.

 • نحوه جمع بین اوقات و نیز چگونگی تقدم و تأخر جلساتی که یک وکیل به طور همزمان دعوت شده باشد را بر فرض داشتن و یا نداشتن حق توکیل با توجه به قوانین راجع به وکالت و نیز مقررات آیین دادرسی مدنی بیان نمایید.
 • حیمد از دادگاه بدوی تقاضای دستور موقت نموده و دادگاه بدوی به لحاظ عدم احراز فوریت تقاضای وی را رد می نماید، حمید همچنان خود را مستحق دریافت دستور موقت می داند . چه راهکار یا راهکارهای قانونی را برای حصول به چنین خواسته ای پیشنهاد می نمایید؟
 • بابت با استناد به یک فقره سند عادی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک واحد آپارتمان ر ا علیه سعید مطرح می نماید و با استفاده از اختیارات جلسه اول دادرسی می خواهد خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع را نیز به خواسته قبلی بیافزاید در پاسخ بیان نمایید.

الف) آیا طرح خواسته اولیه به نحو مطروح در محاکم قابل پذیرش خواهد بود؟ در صورت عدم پذیرش چه طریق قانونی را پیشنهاد می کنید؟

ب) تقاضای بابک برای افزودن خواسته الزام به تحویل مبیع در جلسه اول را قاونی می دانید یا خیر؟ چرا؟

۷- وحید در مقام پاسخ گویی به اظهارنامه ارسالی رضا که طی آن مدعی قرض دادن مبلغی به وی بوده اسیت ابراز می دارد من مبلغ مزبور را به صورت قرض الحسنه از شما گرفته بودم و سر موعد نیز آن را بعه شما پرداخت نموده ام . لذا در پاسخ تحلیل نمایید که اقرار صورت گرفته توسط وحید از کدام یک از انواع ذیل است و چرا؟

اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه؟

اقرار مقید یا مرکب؟

اقرار قاطع یا غیر قاطع؟

اقرار کتبی یا اقرار شفاهی؟

۸-رضا طی دادخواسته با خواسته مطالبه با خوسته مطالبه ثمن به طرفیت احمد فرشاد و فرید که هر یک دو دانگ از یک قطعه زمین را از وی خریداری نموده اند. دعوایی را در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک در شهر رشت مطرح می نمیاد در حالی که احمد ساکن مشهد فرشاد مقیم خارج از کشور و فرید در شهر رودسر سکونت دارد. دادگاه خواندگان را علیرغم ایراد عدم صلاحیت محلی محکوم به پراخت ثمن می نماید

فرشاد که ابلاغ نسبت به وی از طریق آگهی در روزنامه  صورت گرفته است. نسبت به دادنامه صادره واخواهی می نماید احمد در مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی از حکم مزبور فرجام خواهی می کند و فرید ننسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی می کند. بنا بر فروض مندرج در مسئله در پاسخ بیان نمایید:

الف) اقدام دادگاه در عدم پذیرش ایراد عدم صلاحیت محلی و صدور حکم در ماهیت دعوا قانونی است یا خیر؟

ب) نحوه برخورد دادگاه با فرجام خواهی احمد که در مهلت تجدیدنظر خواهی صورت گرفته است را بیان کنید.

ج) تقدم و تأخر در رسیدگی به سه طریق اعتراض به عمل آمده را تبیین نمایید.

 • مریم دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک قطعه زمین علیه فرهاد تقدیم و دادگاه خوانده را به الزام به تنظیم سند رسمی محکوم می نماید و پس از قطعی شدن حکم به لحاظ رد تجدیدنظرخواهی فرهاد و در مرحله اجرای آن فرید نسبت به دادنامه صادره به عنوان معترض ثالث اعتراض می کند در پاسخ اعلام نمایید:

الف) مرجع تقدیم دادخواسیت اعتراض ثالث کجاست؟ دادگاه بدوی یا تجدیدنظر؟ چرا؟

ب) ایا اعتراض ثالث مزبور اجرای حکم مورد اعتراض را خواهد گرفت یا خیر؟چرا؟

۱۰- با عنایت به مقررات قانونی حاکم به حرفه وکالت چه اشخاصی حق تقاضای تعقیب کیفری و انتظامی وکیل دارند

آئین دادرسی کیفری- اردیبهشت ۱۳۹۵

 • دو تفاوت عمده ی تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی کیفری را از حیث مراجع رسیدگی و ارای تجدیدنظر خواسته تعیین کنید و اعاده دادرسی کیفری خاص(شرعی) موضوع ماه ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را مورد مقایسه قرا دهید.
 • ضمن ذکر مفاهیم نهادهای نیابت قضایی و احاله دعوای جزایی و « قرار اناطه» به نظر شما مهمترین تفاوت دو نهاد اول چیست؟
 • دو تحول اساسی راجع به نقش و جایگاه وکیل و ایراد عمده آن را در قانون جدید آ.د.ک به اختصار بیان کیند.

به همه ی سوالات زیر مستدلاً پاسخ کوتاه دهید:

 • افشین در سن ۱۷سالگی مرتکب جرم کلاهبرداری ( تعزیری درجه ۳) و قاچاق مواد مخدر ( جرم مستلزم مجازات های ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲) به ترتیب در شهرهای تهران و رشت و قزوین می شود دادگاه یا دادگاه های صالح را از حیث صلاحیت ذاتی و محلی تعیین کنید.
 • در صورتی که قرار منع تعقیب دادسرای عومی و انقلاب رشت قطعی شود ایا امکان تعقیب مجدد وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط آن و مقامات تصمیم گیرنده را تعیین کنید.
 • مهرداد متهم به جرم اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی در گرگان ( تعزیبری درجه ۶) و جرم جیب بری ( جرم تعزیری درجه ۶) در ساری می شود. دادگاه یا دادگا های صالح از حیث صلاحیت ذاتی و محلی تعیین شود؟
 • در سؤال قبل (۳) بر فرض اینکه دادگا هها از حیث صلاخحیت ذاتی متفاوت باشند . حق تقدم با کدام مرجع است؟
 • مهدی متهم به ارتکاب جرم عمومی با مجازات حبس ابد می شود. در بخش خشکبیجار رشت تحت تعقیب قرار می گیرد و قرار منع تعقیب توسط قاضی شعبه عمومی ( دادگاه کیفری ۲) خشکبیجار صادر شود:الف) آیا دادستان عمومی و انقلاب رشت حق اظهار عقیده نسبت به این رأی را دارد؟ ب) بر فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبل در صورت مخالفت دادستان مرجع رسیدگی به اختلاف چیست؟ پ) در صورت تأیید رأی منع تعقیب در مرجع صلاحیت دار حق اعتراض با چه شخص یا اشخاصی است؟ ت) در صورت اعتراض شخص صلاحیت دار مرجع رسیدگی به اعتراض را مشخص کنید. ث) در صورت تأیید منع تعقیب آیا این رأی قطعی یا قابل تجدیدنظر است؟ج) در ثصورت قابل تجدیدنظر بود مرجع آن را ذکر کنید.
 • اگر دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودبار نسبت به شکایتی عقیده به قرار عدم صلاحیت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی داشته باشد. تکلیف قانونی برای ادامه تعقیب چیست؟
 • در صورت شمول عفو عمومی نسبت به حکم بدوی مراجع زیر چه تصمیم اتخاذ می کنند:

الف) دادگاه تجدیدنظر استان                          ب) شعبه دیوان عالی کشور

 • در صورتی که شعبه دادگاه کیفری ۱ هم عرض مبادرت به انشای رأی مانند رأی دادگاه کیفری ۱ برخلاف رأی منقوض شعبه دیوان عالی کشور نماید در چه صورتی رأی اصراری صادر می شود و اثر این رأی را با رأی وحدت رویه مقایسه نمایید.

خدمات الکترونیک