نمونه سوالات اختبار – اردیبهشت 1394

نمونه سوالات آئین دادرسی مدنی- اردیبهشت 1394

نمونه سوالات آئین دادرسی مدنی- اردیبهشت 1394


 سوالات آئین دادرسی مدنی- اردیبهشت ۱۳۹۴

۱- خواهان پس از انکه هیأت سه نفره کارشناسان تعیین شده در راستای اعتراض وی به نظریه کارشناس واحد به نفع خوانده اظهارنظر نمودند دعوای خویش را مسترد داشته و دادگاه قرار سقوط دعوای مطروحه از سوی وی را صادر و اعلام می نماید. آیا با تصمیم دادگاه موافقید؟ در هر صورت دلایل موافقت یا مخالفت خویش با تصمیم مزبور را بیان نمایید.
۲- در خصوص لزوم اخذ تأمین از خواهان تبعه بیگانه به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
الف) چنانچه تابعیت خارجی خواهان در جلسه دوم رسیدگی محرز گردد آیا خوانده ایرانی می تواند از دادگاه تقاضای اخذ تأمین از خواهان مزبور را بنماید یا خیر؟
ب) در صورتی که تابعیت بیگانه خواهان تبعه خارجه که به همین مناسبت از وی تأمین اخذ گردیده است منتفی گردد آیا وی می تواند تقاضای استرداد تأمین سپرده شده از این بابت را بنماید؟
۳- در مورد خسارت تأخیر تأدیه به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی را بیان نمایید.
ب) قسمت اخیر ماده ۵۲۲ در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بیان می دارد بیان می دارد:«… مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.» به نظر شما آیا طرفین می توانند بدون رعایت شرایط مقرره قانونی به مبلغی بیش از مبلغ معین شده در قانون توافق نمایند؟
۴- دادگاه بدوی با ایراد خوانده نسبت به صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به دعوای افراز ماترک غیرمنقول مشاع بین ورثه که از سوی احد از ایشان تقاضا شده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به به دیوان عالی کشور ارسال می کنند. دیوانهالی کشور تصمیم دادگاه بدوی و نیز دیوان عالی کشور را صحیح منطبقه با قانون می دانید یا خیر؟ چرا؟ در صورت صحیح ندانستن تصمیمات مزبور ، تصمیم صحیح و قانونی به نظر شما چیست؟
۵-ایا بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ فرجام خواهی موجب تأخیر اجرای حکم قطعی می گردد یا خیر؟
۶-در خصوص اتیان سوگند به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف) سوگند مدعی و سوگند مدعی علبیه هر یک بر چه امری یاد می شود؟
ب) چنانچه ادعای مدعی، علیه وراث متوفی در خصوص ادعای حقی بر مورث متوفای ایشان باشد ادای سوگند استظهاری از سوی مدعی مزبور لازم است یا خیر؟ چرا؟
۷- آیا اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری امکان پذیر است یا خیر؟ چرا؟ در صورتی که اجرای احکام مدنی نسبت به آن اعتراض ثالث اجرایی نماید؟
در هر صورت در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه تقاضا، مرجع رسیدگی کننده و تصمیمات احتمالی مرجع مزبور در صورت پذیرش اعتراض های مزبور را بیان نمائید.
۸-آیا اقدامات زیر از سوی وکیل تخلف یا جرم محسوب می گردد در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسیدگی و درجه مجازت های تعیین شده قانونی را بیان نمایید.
الف) اطلاع ندادن استعفا به دادگاه
ب) عدم حضور در جلسه دادگاه بدون عذر موجه
ج) عدم ارائه رسید در قبال وجه یا مال مأخوذه از موکل
د) تخلف از قسم
هـ) تخلف از نظاماتی که کانون تعیین می نماید.
و) بیان الفاظ و کلماتی نسبت به وکیل طرف مقابل مبنی بر حمایت از بیدادگری و ستم
در صورت جرم بودن عمل وکیل آیا لزوماً تعقیب جزایی وکیل مستلزم تعلیق وی از وکالت می باشد؟
۱- شخصی به شما مراجعه نموده و ادعا می کند گزارش اصلاحی که توسط شورای حل اختلاف تنظیم گردیده است استحقاق وی را لحاظ نکرده است و از شما تقاضای احقاق حق می نماید.
لذا در پاسخ بیان نمایید:
الف) آیا گزارش اصلاحی مزبور را قابل اعتراض می دایند یا خیر؟ چرا؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسیدگی نحوه تقاضا و تصمیم دادگاه در صورت پذیرش اعتراض را مرقوم نمایید.
۱۰- حمید به استناد یک فقره چک که پس از برگشت زدن از سوی وحید و با استناد یک فقره سند عادی حقوق راجع به چک مزبور به وی انتقال داده شده است علیه رضا به عنوان صادر کننده چک اقامه دعوا می نماید دادگاه محترم بدوی به دفاعیات خوانده مبنی بر عدم استحقاق خواهان نسبت به مبلغ مندرج در چک عنایت ننموده و وی را به پرداخت مبلغ مندرج در چک محکوم می نماید. پس از تجدیدنظرخواهی رضا و در جلسه اول دادگاه تجدیدنظر اعلام جلب وحید به عنوان مجلوب ثالث نموده و ظرف سه روز از تاریخ جلسه دادخواست جلب ثالث را نیز به مرجع تجدیدنظر اعلام می نماید دادگاه تجدینظر ضمن تأیید دادنامه بدوی رسیدگی به دعوای جلب ثالث را نیز به استناد قسمت اخیر ماده ۱۳۹ قانون آئین داردسی مدنی که اعلام می نماید:« هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.» به دادگاه بدوی محول می نماید.
الف) آیا اقدام رضا را در جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر منطبق با قانون می دانید یا خیر؟ چرا؟
ب) آیا تصمیم دادگاه تجدیدنظر در عدم رسیدگی به دعوای جلب ثالث و اجاره آن به دادگاه بدوی را صحیح و قانونی می دایند یا خیر؟ چرا

 

خدمات الکترونیک