نمونه سئوالات اختبار – مهر 1386

نمونه سئوالات اختبار - مهر 1386

نمونه سئوالات اختبار - مهر 1386


سوالات آیین دادرسی کیفری- مهرماه ۱۳۸۶

۱- جنبه های مختلف جرم را بیان نموده و مدعیان تعقیب جرائم را نام ببرید؟
۲- از اعتبار امر مختومه در قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاحات بعدی آنچه می دانید بیان نمائید.
۳- جرم مشهود را تعریف کرده و دو مورد آن را بیان نمایید.
۴- پس از تعریف صلاحیت محلی دادگاه کیفری ، تکلیف دادگاه کیفری محل را در صورتی که جرم در محلی غیر از خوزه قضائی آن محل واقع شه باشد بیان نمایید.
۵- با توجه به قانون مجازات اسلامی جعل سن و استفاده از سند مجعول از حیث مجازات یکسان هستند در صورتی که محل وقوع جرم جعل غیر از محل استفاده از آن سند مجعول باشد. دادگاه کیفری صالح به رسیدگی جرائم مذکور کدام است.
۶- تفاوت بین بازپرس و دادیار را در مقام رسیدگی به تحقیقات مقدماتی جرائم بیان نمایید.
۷- هرگاه پس از صدور حکم معلوم گرددکه محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشسند و در میزان مجازات قابل اجرا مأثر است مقام قصائی مجری احکام کیف چه تکلیفی دارد؟
۸- شخصی به اتهام ایراد ضرب و شتم به خانم الف به تأدیه خمس دیه در حق خانم مزبور در دادگاه کیفری محکومیت حاصل نموده است . ایا رأی صادره نسبت به خانم الف قطعی است؟ چرا؟
۹- مرجع حل اختلاف فیمابین دادیار و دادستان دادسرای عمومی و انقلاب نسبت به قرار مجرمیت صادره از ناحیه دادیار را بیان نمایید
۱۰- مرجع تجدیدنظر در امور کیفری در چه صورتی حق تشدید مجازات را دارد؟

 

سوالات آئین دادرسی مدنی- مهرماه ۱۳۸۶

۱- اوراق قضائی اعم از دادخواست و اخطاریه در خارج از کشور به چه وسیله ابلاغ می شود؟
۲- ملاک تجدیدنظر خواهی در دعاوی وراجع به اموال غیر منقول آیا ارزش معاملاتی یا منطقه ای است که از طرف اداره دارای و اقتصادی محل تعیین می شود؟
۳- خوانده در مقابل ادعای خواهان به خواسته مطالبه به استناد سندی ضمن دعوی پرداخت، مدعی جعل نیز شده است، دادگاه در مقام رسیدگی چه تکلیفی دارد؟
۴- خواده دعوی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و کتباً نیز دفاع ننموده، حکم دادگاه حضوری است یا غیابی؟ در صورتی که حضوری یا غیابی باشد علت و سبب هر یک را بنویسید.
۵- اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاه های عمومی و مراجع غیر قضائی از چه نوع اختلاف در صلاحیت است و مرجه حل اختلاف را بنویسید.
۶- در قانون آئین دادرسی مدنی منظور از منقلب شدن دعوا چیست؟
۷- آیا درخواست فرجام از احکام قابل فرجام اجرای حکم را به تأخیر می اندازد؟ چگونگی امر را بیان نمانیید.
۸- در اعتراض ثالث دادگاه در چه مواردی اجرای حکم قطعی را به تأخیر می اندازد؟
۹- در دعوی مطالبه اجرت المثل و تخلیه ملکی ، دادگاه بدوی بدون صدور حکم راجه اجرت المثل حکم به تخلیه مورد دعوی داده است، توضیحاً بیان نمایید در صورتی که خواهان بوی نسبت به مطالبه اجرات المثل درخواست تجدینظر نماید. مرجع تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟
۱۰- در صورتی که مدعی ذینفع در دعوی نباشد در اینصورت دادگاه چه رأیی صادر می نماید؟

 

سوالات حقوق ثبت- مهرماه ۱۳۸۶

۱- دفتر توزیع اظهارنامه چیست و چه مطالبی در آن درج می شود نظر خود را به اختصار در خصوص ارزش این مطالب بنویسید.
۲- آقای الف پس از تقسیم زمین موروثی پدری اش مقدار مساحت ۲۱۸۰ مترمربع زمین قدرسهم خویش را در تصرف داشته اقای ب با سوء استفاده از یک برگ سند عادیب سفید امضاء اقدام به تعرفه مقدار مساحت ۱۲۰ متر مربع از همان زمین به عنوان ششدانگ یک باب مشتمل بر دو اتاق و ایوان سرویس و چاه آب و اخذ سند مالکیت در اداره ثبت کرده است هنگامی که آقای ب تصد تصرف زمین موصوف را داشته آقای الف متوجه موضوع شده و برای اقدامات قانونی به شما تفویض وکالت کرده است. با توجه به مقررات قانون مجازت اسلامی و قانون ثبت اقداماتی را که برای احقاق حقوق موکل به عمل می آورید را بیان کنید.
۳- آقای الف ۱۶ سهم مشاع از چهل سهم ششدانگ یک قزعه زمین به مساحد ۲۰۰ متر مربع را با حق احداث یک باب خانه مسکونی از مالکین سهام مذکور به مدت سه سال اجاره کرده و پس از احداث خانه سند مالکیت آن را به نام خویش اخذ کرده است. حق انتقال مورد اجاره از مستأجر سلب شده بود آقای ب مالک ۵ سهم مشاع از چهل سهم ششسدانگ زمین مذکور بود که سهام وی به مستأجر موصوف اجاره داده نشده است. سال ها پس از انقضای مدت اجاره اعیان خانه متعلق به مستأجر در مسیر خیابان قرار گرفته و با پرداخت خسارت توسط شهرداری تخریب شده و با احداث خیابان فقط ۸۰ متر مربع از زمین فاقد اعیان باقی مانده است. آقای ج با تمسک به بعض اسناد عادی که مع الاواسطه منتسب به آقای الف می شود ضمن تصرف زمین قصد احداث بنا در آن دارد آقای ب با تفویض وکالت به شما خواستار اقدام قانونی می شود. اقدامات قانونی لازم و همچنین نظرتان را در خصوص سند مالکیت اعیان خانه ای که معدوم شده است بیان کنید.

سوالات حقوق تجارت- مهر ۱۳۸۶

۱- شما مشاور حقوقی یک شرکت صادرات و واردات ( سهامی خاص) می باشید. هیأت مدیره به قصد استفاده از بهره بانکی ارزان در کشور همسایه ، در خصوص تغییر مرکز اصلی شرکت از تهران به دبی با شما مشور می کند. پاسخ خود را با استناد به مواد قانونی مرقوم فرمایید.
۲- وجوه افتراق شرکت تجاری و شرکت مدنی را بنویسید؟
۳- مدیرعامل یک شرکت سناجی(سهامی خاص) به شما مراجعه می کند و با طرح این موضوع که تولید شرکت بازده ضعیفی داشته و سود قابل توجهی نصیب سهامداران نمی شوداز شما می خواد با توجه به امکانات مالی دیگر شرکت مثلاً اضافه ارزش قیمت زمین کارخانه که اولین ارزیابی آن ده سال قبل در زمان تأسیس صورت گرفته ترتیبی بدهید سهامداران از آن منتفع گردند. در صورت پذیرش نحوه اقدامات قانونی که صورت خواهید داد تشریح فرمائید.
۴- نحوه انتقال سهام بی نام و با نام را در شرکت های سهامی عام و خاص و استثناء وارد بر آن را بنویسید. ضمناً بنویسید آیا شکرت می تواند سهام مربوط به خود را خریداری نماید؟
۵- در چه مورد یا مواردی می توان شریک یا شرکائی را علیرغم میل خودشان از شرکت اخراج نمود؟

خدمات الکترونیک