نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه : حذف حـقابه هنگام انتقال ملک به غیر ممنوع است


استعلام :

وفق ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال آب بدون انتقال زمین تحت شرب آن از لحاظ قانونی ممنوع است. آیا انتقال زمین بدون انتقال آب نیز از نظر قانونی ممنوع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص اراضی که دارای حقابه و پروانه مصرف هستند، از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۲ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۷/۸/۱۳۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۵) هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که مادام که پروانه مصرف و بهـره‌برداری به قوت و اعتبار خود باقـی است، حذف حـقابه هنگام انتقال ملک به غیر ممنوع است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۹۸۷

شماره پرونده : ۱۴۰۱-۳۳-۹۸۷ ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

خدمات الکترونیک