نامهٔ رئیس سازمان سنجش به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه


نامهٔ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه،پیرامون حواشی بوجود آمده در خصوص برگزاری آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۰

خدمات الکترونیک