مقاله حقوقی | اصول بنیادین مقررات‌گذاری اینترنت


با وجود این‌که حقوق اینترنت پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی است، اما برخی از اصول آن در حال تکامل است. پنج اصل بنیادین مقررات‌گذاری اینترنت شامل، آزادی ارتباطات اینترنتی، احترام به حریم خصوصی، اصل صلاحیت سرزمینی، مشارکت ذی‌نفعان و همکاری دولت‌ها است….

نویسندگان : خدیجه اکرمی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علدم تحقیقات

هدی غفاری دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

ولی رستمی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

منتشر شده در فصلنامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری

مشاهده فایل مقاله

خدمات الکترونیک