مقاله | توصیف عقد در عقود مختلط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه


مقاله «توصیف عقد در عقود مختلط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه» به کوشش محمد منصوری، محمدصادق طباطبایی و محمد مهدی الشریف در مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران منتشر شد.

دانلود فایل مقاله

خدمات الکترونیک