معرفی کتاب : نقد رویه قضایی در امور مدنی


این کتاب که مربوط به آرای مدنی می باشد، اختصاص به امور حقوقی ندارد و  تنها ناظر به امور حقوقی و تجاری و امور حسبی و آیین دادرسی است. به این معنا که قواعدی است که از مجموعه آراء قضایی استخراج می شود.

به دلیل محروم بودن جامعه حقوقی از رویه قضایی مورد مطالبه دکتر ناصر کاتوزیان، باعث شد معاونت آموزش دادگستری تهران علاوه بر جمع آوری و نشر موضوعی آرای مستدل محاکم تجدید نظر استان تهران، پیشنهاد همکاری علمی با هدف تحلیل آرا را به ایشان تقدیم کند که در نهایت زمینه ساز آن شد تا عده ای از حقوقدانان، امر مهم تحلیل آرای قضایی را عهده دار شوند تا ضمن ایجاد تعامل بیشتر قضات و جامعه دانشگاهی یا به تعبیر استاد، «اهالی کاخ و مدرسه» عدالت را در دل آرا جستجو کنند.

خدمات الکترونیک