معرفی کتاب | مهارت های دادرسی؛ هنر دادخواهی دفاع و قضاوت


دادرسی عرصه پیکار دو سوی دعوا با نظارت و داوری دادرس است. نیل به پیروزی آرمان هر یک از اطراف مناقشه است. برای خواهان اثبات دادخواهی و محکومیت خوانده هدف مطلوب؛ و برای خوانده نیز صدور حکم به بطلان دعوا یا بی‌حقی خواهان نتیجه آرمانی است.
در سیستم دادرسی کشورمان هرچند مکاتبه محوری بنا به الگوی نظام رومی_ژرمنی رایج است اما مهارت در گفت و گوی شفاهی و بویژه «دفاع شفاهی» بسیار مهم است.
در کتاب مهارت‌های دادرسی نوشته‌ی دکتر سید عباس موسوی پس از آشنایی با کلیات با نکات ادبی و حقوقی در نگارش و تنظیم دادخواست؛ و مهارت‌های فنی حقوقی و ادبی در مقام دفاع و دادرسی تا صدور رأی آشنا خواهید شد.

خدمات الکترونیک