📚 معرفی کتاب: تحلیل جرایم کلاه برداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران


این کتاب، اثری است از دکتر محمدجعفر حبیب زاده که در ۵۶۸ صفحه توسط نشر دادگستر در سال ۱۳۹۹، منتشرگردیده است. در بخشی از این کتاب آمده: جرم انگاری رفتار ناقض حقوق مالی و اموال اشخاص همواره یکی از بایسته های قانون گذاری در قلمرو حقوق کیفری به شمار می آمده است و در همین راستا، کلاهبرداری و خیانت در امانت به عنوان دو جرم بسیار مشهور علیه اموال اشخاص مطرح گردیده است. نگارنده در کتاب حاضر کوشیده است تا با طرح مباحث تفصیلی راجع به ارکان و عناصر تشکیل دهنده دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت و از طریق کالبد شکافی این عناوین در فقه و حقوق کیفری ایران به تبیین حقوقی این دو جرم مشهور بپردازد. آن چه به این کتاب امتیاز ویژه می بخشد،‌ نگرش تطبیقی حاکم بر آن است. در واقع، نویسنده جهت تحلیل هر چه دقیق تر جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت از حقوق کیفری کشورهای دیگر نظیر مصر، لبنان و سایر کشورها نیز بهره برده است. افزون بر این،‌ به کارگیری بینش مقایسه ای در تحلیل دو جرم مذکور و هم چنین معرفی و تبیین جرایم مشابه با این دو جرم،‌ گامی مهم در جهت بر آورده کردن تلاش نویسنده برای ارائه تحلیلی کامل، جامع، ‌همه جانبه و دقیق در مورد این جرایم به شمار می رود.

منبع

معرفی کتاب: تحلیل جرایم کلاه برداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران

خدمات الکترونیک