معرفی کتاب : ایرادات قضایی / رضا عموزاد


در دادرسی‌های مدنی اثر مستقلی درباره ایرادات قضایی نوشته نشده و شرایط این نوع از ایرادات بیان نشده است. در حقیقت، کشف علل صدور قرار عدم استماع دعوا و مصادیق آن‌ها فقط در رویه قضایی است. نویسنده در این کتاب با ملاحظه آرای قطعی از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، ملاحظه نظریات و اندیشه‌های حقوقی و مستند قرار دادن آن‌ها، مصادیق فراوانی از ایرادات قضایی را شناسایی کرده است. سپس، آن‌ها را در چند فصل طراحی کرده و هریک را به صورت قاعده حقوقی نهادینه کرده و در هر بند نیز طرح صحیح دعاوی عاری از این نوع ایرادات را تبیین کرده است.

خدمات الکترونیک