مصلحت جامعه ای که نماینده مجلس از طرف او قانون می گذارد چیست


مصلحت جامعه ای که نماینده مجلس از طرف او قانون می گذارد چیست؟

خدمات الکترونیک