لایو اینستاگرام: قلمرو، موانع و عوامل سقوط حضانت، قیمومت و ولایت

لایو اینستاگرام

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان، در ادامه سلسله مباحث حقوق اداره امور اطفال برگزار می کند: لایو اینستاگرام با موضوع قلمرو، موانع و عوامل سقوط حضانت، قیمومت و ولایت.

جمعه ۲۵ شهریور ماه ساعت: ۲۱

دسترسی از طریق صفحه کانون وکلای دادگستری گیلان

لایو اینستاگرام: موضوع قلمرو، موانع و عوامل سقوط حضانت، قیمومت و ولایت

خدمات الکترونیک