فراخوان کانون وکلای دادگستری منطقه فارس جهت ارسال اشعار سروده شده توسط وکلا بمنظور چاپ کتابی نفیس از اشعار وکلای دادگستری


خدمات الکترونیک