فراخوان ارسال مقاله برای دوفصلنامه راه وکالت


تحریریه دوفصلنامه راه وکالت در راستای کمک به ارتقاء دانش حقوق، ترویج، نهادینه شدن احترام به قوانین، حقوق شهروندی و نهایتا برای حمایت از حقوق بشر، از وکلای دادگستری، حقوقدانان، اساتید دانشگاه و قضات دادگستری تقاضا می‌دارد، مقالات و نقد علمی آرای قضایی را برای انتشار در شماره جدید این دوفصلنامه به نشانی help@guilanbar.ir ارسال فرمایند.

شیوه نامه مقالات ارسالی در صفحه اول نشریه درج گردیده است.

در نقد علمی آرای قضایی :

  1. نیاز به چکیده و کلیدواژه وجود ندارد
  2. ابتدا مختصری از گردش کار و جریان رسیدگی بیان میگردد
  3. متن رای بدوی و تجدید نظر بدون شماره پرونده و شماره دادنامه و مشخصات اصحاب و طرفین دعوا و قضات باشد
  4. نویسنده نکات بارز و مبانی صدور رای و جهات موضوعی و حکمی دادنامه صادره را بیان و نظرات خود را در تایید یا رد استنادات و استدلال های قاضی مختصرا بیان کند

 

خدمات الکترونیک