صدور سند مالکیت مشاعی در پلاک‌های بزرگ به هیچ وجه مورد تایید نیست


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تبصره ۹ ماده ۱۰ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مبنی بر صدور سند مالکیت مفروزی برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی، افزود: نظارت بر عملکرد شرکت‌های مشاور و تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در کارتابل مشاورین در سامانه سحاک بیش از گذشته از سوی مدیران و روسای واحد‌های ثبتی باید پیگیری شود.

اجرای حدنگاری تکلیف قانونی سازمان ثبت بوده و نباید شاهد کاهش قرارداد‌های منعقده با شرکت‌های مشاور در حوزه اراضی کشاورزی باشیم، تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در کارتابل مشاور به منزله حذف نقشه‌های وارد شده نبوده و باید با ایجاد زمینه لازم پرونده‌ها به چرخه نظارت اضافه شود.

با توجه به حذف حد نصاب فنی، اقتصادی برای صدور سند اراضی کشاورزی با تصویب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور سند مالکیت مشاعی در پلاک‌های بزرگ که چندین پلاک و یا محدوده روستا در آن محاط باشد به هیچ وجه مورد تایید نبوده و باید برای اراضی کشاورزی متصرفی زارعین سند مالکیت مفروزی صادر شود.

منبع: میزان

خدمات الکترونیک