سمامی: مبارزه با بی عدالتی، مهمترین انتظار از رییس جدید قوه قضاییه است

مبارزه با بی عدالتی، مهمترین انتظار از رییس جدید قوه قضاییه است

مبارزه با بی عدالتی، مهمترین انتظار از رییس جدید قوه قضاییه است


مبارزه با بی عدالتی، مهمترین انتظار از رییس جدید قوه قضاییه است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: مهمترین انتظار از رییس جدید قوه قضاییه، مبارزه با بی عدالتی و قانون گریزی آن عده از افرادی است که خود را به هر دلیلی مصون از پیگرد و بازخواست می دانند.

عبدالله سمامی درباره انتظارات از رییس جدید قوه قضاییه گفت: شرح وظایف بسیاری از قوا، دستگاه ها و نهاد های اجرایی در قانون اساسی پیش بینی شده است. از آن جمله می توان به اصول ١۵۶و ١۵٨ قانون اساسی اشاره کرد که طی آن وظایف بنیادین قوه قضاییه بر پایه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی تبیین شده است.

وی افزود: از جمله مولفه‌های ضروری در شرح وظایف قوه قضاییه می توان به احیای حقوق آحاد مختلف جامعه اشاره کرد؛ به نحوی که همه در سیطره و سایه سار عدالت از امنیت شغلی و روانی یکسان برخوردار باشند؛ بنابراین مهمترین انتظاری که از رییس قوه قضاییه می توان داشت با سرلوحه قرار دادن منویات قانون اساسی مبارزه با بی عدالتی و قانون گریزی آن عده از افرادی است که خود را به هر دلیلی مصون از پیگرد و بازخواست می دانند.

این کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد: جلوگیری از تمرکز قدرت و ثروت در دست عده ای خاص و مبارزه با مظاهر فساد از جمله مهمترین انتظاراتی است که می توان از رییس قوه قضاییه داشت.

این وکیل دادگستری گفت: بسط و گسترش فرهنگ صحیح و آموزش های همگانی در حوزه حقوق شهروندی و تقویت نهاد هایی که در رسانا بودن آن نقش بی بدیلی ایجاد می کنند و تعامل حداکثری با این نهاد ها به عنوان بازوان اجرایی عدالت خواهی، تسهیل دادخواهی و ترویج فرهنگ استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی متخصص و جایگزینی آن با پدیده مذموم وکیل ستیزی و کاهش وقوع جرایم و اصلاح صحیح مجرمین در بازگشت به جامعه از طریق تسهیل به اشتغال همراه با تعامل نزدیک قوه مجریه و قوه مقننه با بهره گیری از قوانین کارآمد از مهمترین انتظاراتی است که می توان از رییس قوه قضاییه داشت.

ایسنا

خدمات الکترونیک