روز جهانی صلح


مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۱ سپتامبر هر سال را به بزرگداشت صلح اختصاص داده است. در جهانی سرشار از خشونت، عدم مدارا و جنگ، روز جهانی صلح، مجالی است برای دعوت از مردم سراسر گیتی جهت احترام به زیست در حال رفق و مدارا و همزیستی مسالمت آمیز و نیز جلب توجه دولت ها به اهمیت صلح و همکاری در توقف مخاصماتی که جان بیگناهان بی شماری را می گیرد، یا آوارگانی بسیار به جا می گذارد و امنیت بین المللی را به مخاطره می افکند. روز صلح روز تجلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.

نظرسنجی روز جهانی صلح

خدمات الکترونیک