دیوارنگاره میدان ولیعصر؛ بانک‌ها غلط می‌کنند


جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج) که امروز صبح رونمایی شد به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و آسیب زدن این موسسات به اقتصاد کشور پرداخته است.

خدمات الکترونیک