دعوت به جلسه توجیهی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت

دعوت به جلسه توجیهی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت

دعوت به جلسه توجیهی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت


به آگاهی پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت می رسد، جهت اطلاع از زمان و مکان برگزاری جلسه توجیهی، وارد لینک ذیل شوند:

www.guilanbar.ir/inquiry01

خدمات الکترونیک