دستور رئیس قوه قضائیه برای آسیب شناسی مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون أیین دادرسی کیفری


رئیس قوه قضائیه در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به مبحث اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر احکام خلاف بیّن شرع، خطاب به معاونت قضایی و سایر بخش‌های ذیصلاح قوه قضاییه دستور داد که در قبال این مقوله، آسیب‌‎شناسی جامعی را انجام دهند تا با عنایت به مشکلات قوه قضاییه از جمله مشکل کمبود قاضی، با کثرت و ازدیاد پذیرش و سپس نقض مواردِ ناظر بر اِعمال ماده ۴۷۷ توسط مراجع بالایی قضایی مواجه نباشیم.

اژه‌ای تصریح کرد: در خصوص ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، بویژه بند «چ» ماده مزبور ناظر بر «جرم نبودن عمل ارتکابی و یا اِعمال بیش از مجازات مقرر قانونی» نیز باید آسیب‌شناسی جامعی انجام داد تا اختلاف برداشت‌ها در این حوزه نیز از بین برود و یا تقلیل یابد.

خدمات الکترونیک