جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، جلسه معارفۀ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر و شهروندی، روز دوشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴٠۲ برگزار شد.

در ابتدای نشست، اعضای هیات مدیره کانون ضمن تبریک به اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر و شهروندی ، کلیاتی از اهداف و مسائل موجود در ارتباط با این حوزه و نیز انتظارات از شیوه عملکرد این کمیسیون جهت نیل به اهداف معینه را مطرح نمودند.
اهتمام در جهت تقویت و ارتقای عملکرد و فعالیتهای این کمیسیون در راستای توسعه و ترویج رعایت حقوق انسانی شهروندان با بررسی و آسیب شناسی مستقل وقایع ناقض حقوق بشر و نیز ارایه ایده ها و راهکارهای مناسب بمنظور هم افزایی مدنی در جهت حکمرانی مطلوب ضمن تعامل مستمر با کارگروه حقوق بشر مستقر در اسکودا از اهم مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون با اشاره به عملکرد این کمیسیون در ادوار قبلی، نکته نظرات خود در رابطه با حوزه فعالیتها و حدود اختیارات کمیسیون را مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
پس از این نشست مشترک، اولین جلسه کمیسیون منعقد و در نتیجه ی برگزاری انتخابات داخلی این کمیسیون، آقایان مرتضی فروحی و شهرام سلامی به ترتیب بعنوان رئیس و نایب رئیس و خانم الناز مقیمی بعنوان دبیر کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم انتخاب گردیدند .

خدمات الکترونیک