جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید اداره حقوقی و مشورتی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید اداره حقوقی و مشورتی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید اداره حقوقی و مشورتی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، جلسه معارفۀ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با اعضای جدید اداره حقوقی و مشورتی، روز چهارشنبه مورخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴٠۲ در محل کانون برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس و اعضای هیات مدیره ضمن تبریک به اعضای جدید، کلیاتی از اهداف و مسائل موجود در ارتباط با این حوزه و نیز انتظارات از شیوه عملکرد این اداره جهت نیل به اهداف معینه را مطرح کردند. سپس هر یک از اعضای محترم اداره حقوقی و مشورتی کانون نکته نظرات خود در رابطه با حوزه فعالیتها و نیز حدود اختیارات کمیسیون را مطرح که تهیه و تنظیم شیوه نامه یا آئین کار داخلی از اهم موضوعات مطروحه در این جلسه بود و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خدمات الکترونیک