بی توجهی به سطح علمی و حذف حد و مرز آزمون وکالت


بی توجهی به سطح علمی و حذف حد و مرز آزمون وکالت.

خدمات الکترونیک