برنامه اولین جلسات آموزشی کارآموزان محترم وکالت پذیرفته شده در آزمون اخیر

برنامه اولین جلسات آموزشی کارآموزان محترم وکالت پذیرفته شده در آزمون اخیر

برنامه اولین جلسات آموزشی کارآموزان محترم وکالت پذیرفته شده در آزمون اخیر


قابل توجه کارآموزان محترم وکالت پذیرفته شده در آزمون اخیر

به موجب تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری گیلان، اولین جلسات آموزشی به شرح ذیل می باشد:

خدمات الکترونیک