امکان ایجاد و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به جای اظهارنامه مالیاتی برای وکلا فعال شد


پس از تاخیر ایجاد شده نهایتا امکان ایجاد و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به جای اظهارنامه مالیاتی برای وکلای دادگستری فعال شد.

در حالی که مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل و ارسال فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر پرداخت مالیات مقطوع تا پایان خرداد ماه بوده است، سازمان امور مالیاتی کشور با تمدید مهلت، نهایتا از امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۳ امکان ارسال فرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را فعال کرد.

وکلای دادگستری می توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی اینترنتی my.tax.gov.ir در صورت تمایل فرم ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر پرداخت مالیات مقطوع را تکمیل و ارسال کنند.

مودیان مالیاتی از جمله وکلای دادگستری در هر حال اختیار دارند که به جای قبول پرداخت مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۰۰، اظهارنامه مالیاتی تنظیم و ارسال کنند.

خدمات الکترونیک