افزایش صلاحیت کارآموزان وکالت عضو کانون وکلای دادگستری گیلان تا سقف 10 میلیارد ریال در دعاوی مالی

افزایش صلاحیت کارآموزان وکالت عضو کانون وکلایدادگستری گیلان تا سقف 10 میلیارد ریال در دعاوی مالی

افزایش صلاحیت کارآموزان وکالت عضو کانون وکلایدادگستری گیلان تا سقف 10 میلیارد ریال در دعاوی مالی


به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان به موجب مصوبه هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان صلاحیت کارآموزان محترم وکالت عضو کانون وکلای دادگستری گیلان تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در دعاوی مالی افزایش یافت. مطابق این مصوبه، نظر به کاهش محسوس ارزش پول ملّی در بازۀ زمانی آخرین مصوبه هیأت عمومی اسکودا (آبان ۱۴۰۰) در این خصوص تاکنون و شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر کشور، با افزایش صلاحیت کارآموزان محترم وکالت عضو کانون وکلای دادگستری گیلان تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در دعاوی مالی موافقت به عمل آمد.

خدمات الکترونیک