اطلاعیه


به آگاهی همکاران گرامی می رسد؛ با توجه به در پیش بودن فصل تمدید سالانه پروانه وکالت دادگستری و نیز با لحاظ ضرورت قانونی اخذ استعلام گواهی مفاصا حساب یا گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بصورت الکترونیکی و بر خط از ناحیه کانون و غیرفعال شدن سامانه عدل ایران در صورت عدم وصول پاسخ استعلام و به تبع آن عدم تمدید پروانه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ بصورت برخط در سامانه، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به پیگیری پرونده مالیاتی به منظور پیشگیری از بروز مشکل احتمالی در این زمینه، اقدام لازم معمول دارند.

خدمات الکترونیک