آیین نامه صدور گواهینامه تخصصی وکالت کانون وکلای دادگستری استان گیلان

آیین نامه صدور گواهینامه تخصصی وکالت کانون وکلای دادگستری استان گیلان

آیین نامه صدور گواهینامه تخصصی وکالت کانون وکلای دادگستری استان گیلان


آیین نامه صدور گواهینامه تخصصی وکالت کانون وکلای دادگستری استان گیلان

فصل اول
مقدمه: در راستای احکام مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده ۲۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، ناظر به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ منطبق با مواد ۶، ۷، ۱۰ و ۱۱ شیوه نامه اجرایی برنامه های آموزشی کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان گیلان، به منظور تعیین ضوابط و فرایند اجرایی صدور گواهینامه تخصصی وکالت برای وکلای عضو آن کانون، که قابل ارائه به مبادی ذی ربط بوده و ملاک شناسایی و احراز توانمندی و مبنای تشخیص صلاحیت های علمی و عملی دارندگان گواهینامه قرار گیرد به نحوی که دارنده گواهینامه شایسته بهره‌مندی از مزایای معنوی و مادی پیش‌بینی شده در مقررات حاکم مورد اشاره باشد، این آیین نامه تهیه، تدوین و تصویب گردید.

فصل دوم:

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات
کانون: به استناد ماده ۱۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل که در مرکز استان و در کنار دادگستری کل استان برابر قانون تشکیل می شود و توسط ارکان اداره کننده قانونی، امور راجع به وکالت دادگستری را مدیریت و نظارت می نماید.
وکیل: هر شخص واجد شرایط قانونی و دارای صلاحیت که برابر مقررات از کانون پروانه وکالت معتبر دریافت نموده و به حرفه وکالت دادگستری مشغول باشد.
کارآموز وکالت: هر شخص دارای شرایط قانونی که برابر مقررات مربوطه برای اشتغال به وکالت دادگستری پذیرفته شده و پروانه کارآموزی وکالت معتبر داشته باشد.
هیئت مدیره: به استناد ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری؛ ترکیب وکلای منتخب جامعه وکلای عضو کانون ، که عهده دار مدیریت کانون وکلا بوده و نماینده قانونی رسمی آن نهاد و مجری اعمال اداری و حقوقی کانون می باشند.
کمیسیون آموزش: اجتماع مرکب از وکلای عضو کانون که برابر مقررات از سوی هیئت مدیره منصوب می شوند و برابر شیوه نامه مصوب، اداره امور آموزشی محوله را در مدت انتصاب عهده دار هستند.
دعاوی : گروهی از عناوین دادخواست ها یا شکایت ها که به جهت تجانس و ارتباط ماهوی و نحوه یکسان یا مشابه دادخواهی در یک طبقه شناسایی و توصیف می شوند.
گواهینامه تخصصی وکالت: تصدیق نامه کتبی دارای مدت که برابر این آیین نامه توسط کانون برای شخص وکیل متقاضی که حائز شرایط مقرر باشد صادر می شود و تخصص حرفه ای دارنده آن را در موضوع معین از دعاوی گواهی می نماید.
متقاضی گواهینامه تخصصی وکالت: هر فرد وکیل واجد شرایط و عضو کانون وکلای دادگستری استان گیلان که درخواست دریافت گواهینامه تخصصی وکالت داشته باشد.
اسکودا (اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور): نهاد غیرانتفاعی مسئول همبستگی، هماهنگی و همسویی عملکرد کانون های وکلای سراسر کشور که مطابق اساسنامه مصوب از اعضای هیئت مدیره کانون استان ها تشکیل می شود.

فصل سوم: شرایط و مدارک متقاضیان
ماده ۲-به هر فرد وکیل عضو کانون وکلای دادگستری گیلان و متقاضی دریافت گواهینامه تخصصی وکالت که دارای همه شرایط زیر باشد به ترتیبی که در این آیین‌نامه مقرر گردید گواهینامه تخصصی سه ساله اعطا می شود و قابل تمدید خواهد بود. شرایط تقاضا و دریافت یا تمدیدگواهینامه تخصصی وکالت عبارتند از:
الف) دارا بودن مدرک دانشنامه و دانش‌آموختگی مراکز دانشگاهی در مقاطع تحصیلات آموزش عالی یا مدارک هم-تراز حوزه‌های علمیه مطابق قانون؛
ب) دارا بودن سوابق خدمتی مؤثر به همراه کسب تجربه و مهارت شغلی مرتبط با وکالت؛
پ) دارا بودن گواهی و مدارک مبتنی بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی مربوط به حرفه وکالت و دانش های مرتبط با دانش های حقوق و فقه؛
ت) تأیید کمیسیون آموزش و تصویب هیئت مدیره کانون؛
ج) پرداخت هزینه صدور و تمدید گواهینامه بر طبق تعرفه مصوب هیئت مدیره کانون.
ماده ۳- مدارک و مستندات دربردارنده شرایط مقرر در ماده ۲ این آیین نامه، ارائه شده توسط هر متقاضی پس از بررسی‌های لازم ارزشیابی شده و تا سقف ۱۰۰ امتیاز قابل محاسبه خواهد بود امتیاز متعلق به هر یک از بندهای الف تا پ شرایط یاد شده بالا که احراز شده باشد جداگانه، منظور و اعمال می گردد. بدین ترتیب که حداکثر ۳۵ امتیاز به مدارک تحصیلی و تا سقف ۳۵ امتیاز به سوابق خدمتی و مهارت و تا حد بالای ۳۰ امتیاز برای فعالیت های آموزشی منظور می شود. دریافت گواهینامه تخصصی وکالت منوط به احراز حدنصاب حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز مجموع شرایط سه گانه موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۲ خواهد بود
ماده ۴- دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی و حوزوی مقطع کارشناسی و هم تراز رشته های حقوق ، الهیات، فقه و مبانی حقوق و مرتبط با آن که دارای پروانه وکالت باشند از مجموع ۳۵ امتیاز مربوط به مدارک تحصیلی، استحقاق دریافت حداکثر ۱۵ امتیاز و دارندگان مدارک مزبور در مقطع کارشناسی ارشد و هم تراز، استحقاق دریافت حداکثر ۲۵ امتیاز و دارندگان مدارک مزبور در مقطع دکترا و هم تراز استحقاق دریافت ۳۵ امتیاز را خواهند داشت.
ماده ۵- برای هر متقاضی به ازای هر سال سابقه خدمت وکالت ۲ امتیاز از مجموع ۳۵ امتیاز سوابق خدمتی محاسبه و منظور خواهد شد. در این مورد حداکثر دو سال از دوره کارآموزی وکالت هم محاسبه می شود. تجارب عملی و مهارت هر متقاضی در مورد عنوان مورد تقاضای گواهینامه تخصصی وکالت ، به تشخیص کمیسیون آموزش کانون و حداکثر تا سقف ۳۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز موضوع ماده ۳ این آیین نامه، قابل ارزشیابی و محاسبه می باشد. در مورد سوابق خدمت قضایی دارندگان پروانه وکالت، به ازای هر دو سال خدمت در مناصب محض قضایی که اداری و ستادی نباشد یک امتیاز به نصاب امتیاز شرط سوابق خدمتی علاوه بر سابقه وکالت متقاضی محاسبه و افزوده خواهد شد.
تبصره: عضویت و فعالیت مؤثر در کمیسیون‌های کارآموزی و همچنین عهده دار بودن تدریس دوره های آموزشی ارزش گذاری و اجرا شده در اسکودا و هر یک از کانون های وکلای سراسر کشور بنا به پیشنهاد کمیسیون آموزش و تصویب هیئت مدیره کانون تا سقف ۱۰ امتیاز علاوه بر حدنصاب سوابق خدمتی و شغلی قابل افزایش و محاسبه می باشد.
ماده ۶- تجربه و مهارت های حرفه‌ای مؤثر برای دریافت گواهینامه تخصصی وکالت بنا به اظهار متقاضی با لحاظ غلبه کمی و کیفی قبول وکالت در دعاوی و عناوین مرتبط با موضوع تقاضا برابر مستندات ابرازی وکیل درخواست کننده مشتمل بر ارائه آمار دعاوی و نمونه آثار و نوشته های حقوقی که قناعت حاصل نمایند توسط کمیسیون آموزش بررسی و ارزیابی و با رعایت نصاب های مقرر امتیازبندی و منظور خواهد شد.
ماده ۷- در مورد انواع کارگاه، سمینار و دوره‌های آموزشی مرتبط با عنوان مورد تقاضای گواهینامه تخصصی وکالت که هر متقاضی از زمان عضویت کانون اعم از کارآموزی یا وکالت شرکت نموده و گواهی با ارزش ساعت آموزشی مشخص ارائه نماید، حداکثر تا سقف ۱۰ ساعت و معادل ۵ امتیاز برای هر دوره آموزشی قابل پذیرش و ارزیابی است.
تبصره ۱- دوره ها و گواهی های آموزشی مورد تأیید وزارت های علوم و بهداشت، اسکودا و هر یک از کانون های وکلای سراسر کشور و انجمن های علمی مورد تأیید آن دو وزارتخانه قابل پذیرش می باشند. در سایر موارد، گواهی های آموزشی صادر شده از مراجع دیگر پس از بررسی و تشخیص کمیسیون آموزش و تصویب هیئت مدیره کانون، قابل ارزیابی و اختصاص امتیاز متناسب خواهد بود.
تبصره ۲- انطباق و ارتباط دوره های آموزشی دارای گواهی معتبر با عنوان گواهینامه تخصصی وکالت مورد تقاضا، بر اساس طبقه بندی کلیه رشته ها و گرایش های علم حقوق و فقه الزامی است و تشخیص آن به عهده کمیسیون آموزش خواهد بود.
تبصره ۳- مقاله های پژوهشی و آموزشی چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی مورد تأیید وزارت های بهداشت و علوم تا سقف ۶ امتیاز آموزشی و مقالات انتشار یافته در مجله‌های اسکودا و کانون‌ها تا سقف ۳ امتیاز آموزشی، با تشخیص و تصویب کمیسیون آموزش قابل ارزیابی و محاسبه خواهد بود.
تبصره ۴ – شرکت فعال از طریق ارائه مقاله یا پوستر در همایش های آموزشی و پژوهشی که مجری آن ها مؤسسه‌های معتبر آموزشی پژوهشی یا انجمن های علمی مورد تأیید دو وزارتخانه علوم و بهداشت یا اسکودا یا کانون های وکلای سراسر کشور باشند، با تصویب کمیسیون آموزش برای هر پوستر علمی تا ۲ امتیاز آموزشی و برای هر مقاله ارائه شده تا ۴ امتیاز آموزشی قابل ارزیابی و احتساب خواهد بود.

فصل چهارم: ضوابط و فرایند اجرایی
ماده ۸ -هر شخص وکیل که متقاضی دریافت گواهینامه تخصصی وکالت باشد باید فرم تقاضانامه را از کانون دریافت نماید. سپس با تکمیل اطلاعات پرسش شده در تقاضانامه، پس ازدرج امضا و نقش مهر وکالت خود و قید تاریخ، فقط با انتخاب یک عنوان تخصصی از عناوین تفصیلی مندرج در ماده ۹ این آیین نامه، ضمن پیوست نمودن مدارک و مستندات حاوی شرایط مقرر در این آیین‌نامه به هیئت مدیره تقدیم نماید. هیئت مدیره کانون پس از ملاحظه و بررسی لازم اولیه و صدور دستور کنترل و تطبیق مدارک از سوی متصدی مربوطه، عین تقاضانامه و اوراق پیوست را پس از تأیید مقدماتی جهت ارزشیابی علمی و تخصصی به کمیسیون آموزش ارجاع خواهد نمود. کمیسیون آموزش حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع هیئت مدیره با لحاظ ضوابط مقرر در این آیین نامه پس از احراز شرایط تعیین شده با رعایت حد نصاب های مصوب به ارزیابی، اعتبار سنجی و امتیاز بندی مبادرت نموده و در صورت تأیید درخواست با مدارک ضمیمه ابرازی، آنها را برای صدور گواهینامه تخصصی وکالت به هیئت مدیره کانون اعاده نموده و مراتب تصمیم خود را به هیئت مدیره اعلام می نماید. چنانچه به هر دلیل متقاضی فاقد شرایط لازم شناخته شده یا حد نصاب امتیاز دریافت گواهینامه را احراز نکرده باشد،کمیسیون آموزش نتیجه را به خود متقاضی اعلام می نماید.
تبصره: هیئت مدیره کانون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از اعلام نظر کمیسیون آموزش، بررسی لازم را به عمل آورده و در مورد صدور گواهینامه تخصصی وکالت سه ساله برای متقاضی برابر مصوبه خود دستور شایسته را صادر می نماید.
ماده ۹- نظر به اینکه گواهینامه تخصصی وکالت صرف نظر از مدارک تحصیلی وکیل، مربوط به توانمندی در طرح و دفاع از انواع دعاوی است که تأییدکننده دانش حرفه ای و نمایانگر خبره بودن بعلاوه تجربه عملی هر وکیل در موضوع دعاوی مندرج در گواهینامه می باشد، عناوین گروه دعاوی مرتبط به ترتیب زیر طبقه‌بندی و تعیین می شوند:

۱ -دعاوی مربوط به جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص؛
۲ -دعاوی مربوط به جرائم علیه اموال و اقتصادی و قاچاق؛
۳- دعاوی مربوط به جرائم علیه آسایش عمومی، امنیتی و سیاسی ؛
۴- دعاوی مربوط به جرائم اطفال؛
۵- دعاوی مربوط به امور حسبی و خانواده؛
۶-دعاوی مربوط به الزامات قراردادی و خارج از قرارداد؛
۷- دعاوی مربوط به تجارت و اسناد تجاری؛
۸ -دعاوی مربوط به اراضی، املاک و امور ثبتی؛
۹- دعاوی مربوط به امور اداری و استخدامی؛
۱۰- دعاوی مربوط به تأمین اجتماعی، کار و بیمه؛
۱۱ -دعاوی مربوط به طرح های دولتی و تملک اراضی شهری و خارج از شهر؛
۱۲- دعاوی مربوط به انفال، منابع طبیعی و اراضی ملی؛
۱۳- دعاوی مربوط به محیط زیست و شیلات؛
۱۴- دعاوی حقوق فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و جرایم سایبری و رایانه ای؛
۱۵- دعاوی حقوق مالکیت معنوی، ادبی و صنعتی.

هر وکیل بنا به تمایل و شرایط خود، می‌تواند فقط یکی از عناوین اصلی دعاوی یا عنوان فرعی زیر مجموعه هر گروه را برای دریافت گواهینامه تخصصی انتخاب و درخواست نماید. تشخیص عنوان فرعی که زیر مجموعه طبقات تخصصی یاد شده بالا باشد، حسب مورد بنا به درخواست هر وکیل از سوی کمیسیون آموزش قابل بررسی و احراز خواهد بود.
تبصره: در مورد طبقه بندی گروه دعاوی که مبنای تقاضانامه وکیل و تعیین عنوان گواهینامه تخصصی وکالت می باشد و هزینه صدور و تمدید گواهینامه تخصصی، به تشخیص هیئت مدیره کانون هر دوسال یکبار در صورت لزوم پس از بازنگری کمیسیون آموزش و با تصویب هیئت مدیره تغییرات لازم اعمال و اعلام خواهد گردید. مصوبات هیأت مدیره در موارد یاد شده به عنوان ماده واحده الحاقی به این آیین نامه وضع شده و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۰ – در مواردی که وکیل متقاضی دریافت گواهینامه تخصصی وکالت به جهت عدم احراز شرایط مقرر یا کسر امتیازهای لازم بنا به تشخیص کمیسیون آموزش موفق به دریافت گواهینامه تخصصی نشده باشد و به رد درخواست وی اظهارنظر گردد، می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ نظریه منفی کمیسیون آموزش با رعایت حساب مواعد قانونی، اعتراض کتبی و مستدل خود را به هیئت مدیره کانون اعلام نماید. تصمیم و رأی نهایی هیئت مدیره در این مورد برای متقاضی و کمیسیون آموزش لازم الاتباع خواهد بود. هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول اعتراض متقاضی با طرح موضوع در جلسات خود تعیین تکلیف نموده و حسب مورد تصمیم شایسته اتخاذ و اعلام نماید.
ماده ۱۱- متقاضیان دریافت گواهینامه تخصصی وکالت، باید در ابتدای هر سال شمسی و حداکثر تا پایان فصل بهار، تقاضانامه و مدارک حاوی شرایط مربوط را به ترتیبی که در ماده ۸ این آیین نامه مقرر گردید به هیئت مدیره کانون تحویل نمایند. هر وکیل عضو کانون می تواند برای دریافت گواهینامه تخصصی وکالت فقط یک عنوان از عناوین تخصصی طبقه بندی شده در ماده ۹ این آیین نامه را تقاضا نماید.
تبصره ۱ – سوابق درخواست متقاضیانی که به جهت نقص مدارک یا کسر امتیاز، حائز شرایط دریافت گواهینامه تخصصی وکالت نباشند تا رفع نقص و کسب امتیاز لازم مطابق حدنصاب تعیین شده و تا اقدام تکمیلی بعدی متقاضی در جریان باقی خواهند ماند. در این موارد که در جریان تکمیل مدارک و کسب امتیاز قرار گرفته باشد رعایت موعد مقرر سه ماه اول هر سال ضرورت ندارد.
تبصره ۲- چنانچه هر متقاضی قبل از دریافت گواهینامه تخصصی مورد تقاضا در اثنای رسیدگی‌های کمیسیون آموزش و هیئت مدیره به هر دلیل و ترتیبی درخواست تغییر عنوان گواهینامه خود را داشته باشد سوابق درخواست قبلی مختومه محسوب شده و از جریان رسیدگی مراجع مزبور خارج خواهد گردید. درخواست جدید متقاضی با عنوان بعدی مورد تقاضا در همان مواعد مقرر، مطابق متن این ماده قابل پذیرش خواهد بود
تبصره ۳- چنانچه هر متقاضی که گواهینامه تخصصی وکالت دریافت نموده است بنا به ارتقای دانش و افزایش مهارت در حوزه شغلی خود یا به هر جهت موجه و مدلل دیگری، تمایل به تغییر عنوان گواهینامه تخصصی داشته باشد باید پس از اعلام انصراف و ارائه درخواست کتبی لغو گواهینامه فعلی خویش، و تحویل دادن هم زمان گواهینامه تخصصی که در اختیار دارد، برابر ضوابط و مواعد مقرر در این آیین نامه درخواست جدید دریافت گواهینامه تخصصی موردنظر با عنوان بعدی را به کانون تسلیم نماید.
تبصره ۴- وکیل دارای گواهینامه تخصصی باید حداقل سه ماه پیش از خاتمه مدت اعتبار سه ساله گواهینامه تخصصی به مأخذ تاریخ صدور مندرج در گواهینامه، در صورت تمایل درخواست خود مبنی بر تمدید مدت و صدور گواهینامه تخصصی جدید با همان عنوان قبلی را به هیئت مدیره کانون تسلیم نماید. به درخواست وکیل متقاضی تمدید گواهینامه برابر ضوابط مقرر در مواد ۸ تا ۱۲ این آیین نامه رسیدگی به عمل آمده و در صورت بقای شرایط لازم و در بین نبودن موانع احتمالی مقرر در این آیین نامه، پس از پرداخت هزینه مقرر و مصوب کانون از سوی متقاضی ، گواهینامه تخصصی تجدیدی با مدت معتبر صادر و تحویل خواهد گردید. تمدید گواهینامه تخصصی وکالت مستقل از تمدید و اعتبار پروانه وکالت وکیل محسوب گردیده و بهره برداری از گواهینامه تخصصی منوط به دارا بودن پروانه معتبر وکالت می باشد.
ماده ۱۲- در صورتی که شخص وکیل دارنده گواهینامه تخصصی وکالت به هر ترتیبی، شرایط مقرر در این آیین نامه را از دست بدهد یا به نحوی، بعداً فقدان صحت و اصالت مدارک ابرازی و مورد ارزیابی وی احراز و ثابت شود، یا محکومیت قطعی قضایی یا انتظامی به تنزل درجه یا محرومیت دائم از شغل وکالت حاصل نموده باشد با تشخیص و اظهار نظر کمیسیون آموزش و تصویب هیئت مدیره کانون،گواهینامه تخصصی وی ابطال خواهد گردید.
تبصره ۱: وکیل متخصص در صورت ابطال گواهینامه تخصصی تا رفع اثر از مجازات انتظامی یا قضایی، اجازه درخواست دریافت دوباره گواهینامه تخصصی ندارد.
تبصره ۲: با خاتمه یا موقوفی اجرا یا رفع اثر قانونی از مجازات انتظامی یا قضایی، امکان درخواست صدور مجدد گواهینامه تخصصی با عنوان دیگر فراهم خواهد شد . در این صورت سوابق محکومیت وکیل متقاضی برای صدور گواهینامه تخصصی جدید لحاظ می گردد.

فصل پنجم: نظارت ارکان کانون
ماده ۱۳- چنانچه به تشخیص کمیسیون آموزش حضور و شرکت متقاضیان یا دارندگان گواهینامه تخصصی وکالت در برنامه آموزشی خاصی ضرورت داشته باشد شخص وکیل متقاضی یا دارای گواهینامه تخصصی وکالت مکلف به حضور و شرکت در آن برنامه آموزشی خواهد بود. چنانچه وکیل مورد نظر از حضور و شرکت در برنامه آموزشی ابلاغی تعیین شده خودداری نماید با طرح و بررسی موضوع در کمیسیون آموزش، در صورتی که ثابت و محقق گردد که عذر موجهی وجود نداشته است امتیازهای آموزشی فرد مورد نظر کسر و ساقط خواهد شد. در صورت تکرار این موضوع تا سه مرتبه با نظر کمیسیون آموزش و تصویب هیئت مدیره کانون، مراتب اصرار و خودداری مکرر وکیل از شرکت در برنامه های آموزشی اعلام شده، می تواند منجر به ترک صدور، لغو و ابطال گواهینامه تخصصی شخص مزبور شود .
تبصره: ادعای عذر موجه از سوی وکیل دارنده گواهینامه تخصصی قبل از برگزاری دور آموزشی و حداکثر تا یک هفته پس از اجرای آن باید با ارائه مستندات از طریق مقتضی به شیوه کتبی و حضوری یا درج درکارتابل اتوماسیون اداری کمیسیون آموزش اعلام و ابراز شود. خارج از مواعد یاد شده، هیچ عذر و مدرکی پذیرفته نیست.
ماده ۱۴- در صورت بروز هر یک از شرایط زیر، گواهینامه تخصصی وکالت به حالت تعلیق در خواهد آمد:
الف- ثبت هر گونه شکایت کیفری یا انتظامی علیه وکیل دارنده گواهینامه تخصصی که به تشخیص رئیس کانون، آن دادخواهی در ارتباط یا ناشی از عنوان تخصصی مندرج در گواهینامه وکیل بوده و منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد.تعلیق گواهینامه تخصصی وکالت در این مورد تا صدور حکم قطعی برقرار می شود.
ب- تنزل درجه و محرومیت دائم یا موقت انتظامی یا قضایی وکیل متخصص در مورد اشتغال به حرفه وکالت
تبصره: رفع تعلیق از گواهی تخصصی، فقط پس از صدور حکم قطعی مبنی بر برائت یا رفع اثر از محرومیت مورد حکم از سوی مراجع قضایی یا انتظامی با تأیید نهایی رئیس کانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۵- در صورت لزوم، به تشخیص و تصمیم هیئت مدیره کانون یکی از اعضای کمیسیون آموزش با معرفی ریاست کمیسیون، در مورد چگونگی و تشریح تصمیمات و اظهار نظر آن کمیسیون پیرامون تصمیم کمیسیون آموزش بر صدور، ترک صدور، تعلیق، لغو یا ابطال گواهینامه تخصصی وکالت اشخاص متبوع کانون، در جلسه‌های هیئت مدیره کانون که به این منظور تشکیل خواهد شد و بدون حق رأی شرکت می نماید.
ماده ۱۶- استفاده از مزایای گواهینامه تخصصی وکالت منحصر به امور اقامه و دفاع از دعاوی در مراجع قضایی و شبه قضایی است و به هر ترتیب دیگر در سایر امور و موارد متصور و پیش بینی نشده در این آیین نامه قابل ارائه و بهره برداری نخواهد بود.
ماده ۱۷- هیئت مدیره مکلف است زیرساخت، بستر اجرایی، امکانات فنی، ملزومات اداری و تجهیزات لازم؛ به منظور راه اندازی و به کارگیری نظام اتوماسیون اداری و فراهم ساختن شرایط عملیاتی شدن این آیین نامه را در تمام مراحل از درخواست تا صدور گواهینامه تخصصی وکالت تهیه نموده و آماده بهره‌برداری متقاضیان وکاربران نماید.
ماده ۱۸- در صورت لزوم با تشخیص و تصویب کمیسیون آموزش، شخص متقاضی دریافت یا تمدید گواهینامه تخصصی وکالت موظف است اصول مدارک و مستندات پیوست تقاضانامه خود را در مواردی که تعیین خواهد شد به کمیسیون آموزش ارائه نماید. در صورت ارائه نشدن اصول و اسناد مورد نظر در موعد مقرر، کمیسیون آموزش تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۱۹- اسامی وکلای دارای گواهینامه تخصصی وکالت به همراه وضعیت اعتبار، تعلیق یا ابطال گواهینامه به طریق مقتضی از طریق کانون به اطلاع عموم خواهد رسید.
این آیین نامه در پنج فصل و ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره توسط کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان گیلان تهیه و تدوین گردید و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ به تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان گیلان رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

خدمات الکترونیک