آیین‌کار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

آیین‌کار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

آیین‌کار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)


اول ـ پذیرش به عضویت:

ماده ۱ اصلاحی ـ کانون‌های جدیدالتاسیس می‌توانند با اعلام پذیرش اساسنامه اتحادیه، تقاضای عضویت در اتحادیه را بکنند. این تقاضا به صورت مکتوب و به انضمام مدارک ذیل به اسکودا تقدیم خواهد شد:

الف ـ تصویر مصدق پروانه وکالت اعضای هیأت مدیره

ب – تصویر مصدق مدرک دال بر سابقه قضاوت اعضای هیأت مدیره درصورتی که ۸ سال سابقه وکالت پایه یک نداشته باشند

پ ـ تصویر مصدق مدرک دال بر انجام انتخابات و قطعی شدن نتیجه آن

ماده۲ـ درخواست عضویت به عنوان اولین بند دستور در اولین همایش اتحادیه مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تبصره اصلاحی: رییس شورای اجرائی گزارشی درمورد نحوه برگزاری انتخابات کانون متقاضی و کلیه مسائل مربوط به آن را تهیه و برای کانون‌های عضو ارسال می نماید.

ماده۳ـ اعضای جدید در سال اول تشکیل خود تا پایان سال مالی از پرداخت حق عضویت معافند.

دوم ـ وظایف رئیس، نواب رئیس و بازرسان

ماده۴ ـ

الف ـ رئیس:

علاوه بر آنچه در ماده ۳ اساسنامه آمده است، وظایف رئیس عبارت است از:

یک ـ اجرای مصوبات شورای اجرایی و هیأت عمومی

دو ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات اسکودا

سه ـ مدیریت اتحادیه با مشورت نواب رئیس و ریاست شورای اجرایی و نیز ریاست اداری بر کارکنان

چهارـ ارجاع امور به نواب رئیس و تقسیم کار کمیسیون های تخصصی بین آنان

ب ـ نائب رئیسان:

یک ـ اداره امور اتحادیه در صورت ارجاع رئیس یا در غیاب ایشان

دو ـ پیگیری امور و نظارت برکمیسیون‌های تخصصی و ارائه گزارش به رئیس جهت طرح در شورای اجرایی

سه ـ انجام اموری که شورای اجرایی به عهده آنان می گذارد

تبصره: جلسات هیأت رئیسه به تشخیص رئیس و به دعوت وی تشکیل خواهد شد.

ج ـ بازرسان:

یک ـ نظارت بر کلیه امور اتحادیه اعم از مالی یا نحوه اجرای مصوبات شورای اجرایی و هیأت عمومی

دو ـ بررسی کمی و کیفی اجرای مصوبات اتحادیه در کانون‌های عضو

سه ـ ارائه گزارش عملکرد مالی و اداری و فعالیت‌های اتحادیه به شورای اجرایی و هیأت عمومی به صورت دوره‌ای و نهایی (منظور در پایان دوره است)

تبصره ۱: گزارش به هیأت عمومی باید حداقل ۲۰ روز قبل از تشکیل جلسه هیأت عمومی به صورت مکتوب به کانون‌ها ارسال شود.

چهار ـ ارائه گزارش از نحوه نظارت و بازرسی بازرسان

پنج ـ ارائه گزارش از فرآیند برگزاری آزمون در اتحادیه، نهادهای برگزار کننده آزمون و کانون‌ها به شورای اجرایی

سوم – کمیسیونهای تخصصی:

ماده۵ اصلاحی ـ اتحادیه برای رسیدن به هدفهای خود (موضوع ماده ۳ اساسنامه) اقدام به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی ذیل خواهد کرد:

الف- صرفاً کمیسیون های ورزش و امور بین‌الملل به فعالیت خود ادامه دهند . همچنین هیأت رئیسه می تواند در سایر موارد عندالزوم کارگروه تشکیل دهد.(اصلاحی شورای اجرایی ۲۷/۱۰/۱۳۹۷)

ب- تعداد اعضای کمیسیون های ورزش، امور بین‌الملل و آموزش هر کدام پنج نفر تعیین گردید. (اصلاحی شورای اجرایی ۲۷/۱۰/۱۳۹۷)

ج- شرح وظایف کمیسیون ها با تمرکز بر مسئله سیاست گذاری و هماهنگی توسط هیأت رئیسه تهیه شود و در جلسه شورای اجرایی مطرح شود. (اصلاحی شورای اجرایی ۲۷/۱۰/۱۳۹۷)

دـ تشکیل یا ادغام کمیسیون ها یا کارگروه‌های دیگر با تصویب شورای اجرایی میسر خواهد بود.

هـ رئیس و اعضاء کمیسیون‌ها توسط شورای اجرایی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد.

و ـ جلسات کمیسیون‌ها ـ با توجه به امکانات و مقتضیات ـ می‌تواند حضوری یا مجازی باشد.
ح ـ نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون‌ها و طرز کار آنها در آئین‌نامه‌هایی که کمیسیون‌ها تنظیم و شورای اجرایی تصویب می‌کند، تعیین خواهد شد. در هر حال آیین‌نامه هر کمیسیون باید ظرف سه ماه از تشکیل کمیسیون تدوین و تصویب شود .

ط ـ کمیسیون‌ها موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای ۶ ماهه خود به شورای اجرایی می‌باشند.

ماده ۶ ـ شورای اجرایی یا رئیس اتحادیه می‌تواند پیشنهاداتی که برای طرح در دستور کار شورای اجرایی یا هیأت عمومی قرار می‌گیرد، قبلا” جهت انجام بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون مربوط ارجاع نماید تا مسأله با گزارش کمیسیون در صحن هیأت عمومی یا شورای اجرایی مطرح گردد.

چهارم ـ هیأت عمومی و همایش:

مادۀ ۷٫ شورای اجرایی دستور جلسۀ هیأت عمومی را تنظیم و به کانون‌ها ارسال می‌کند. فاصلۀ ارسال و تشکیل جلسۀ هیأت عمومی نباید از بیست روز کمتر باشد. در صورت حدوث ضرورت و با تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای اجرایی دستورکار هیأت عمومی حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از جلسه هیأت عمومی قابل اصلاح و تغییر است. (مصوب شورای اجرایی مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱)

مادۀ ۷ مکرر. داوطلبان میزبانی همایش‌های بهاره تا پیش از پایان شهریورماه سال قبل و داوطلبان میزبانی همایش‌های پاییزه تا پیش از پایان بهمن‌ماه سال قبل درخواست میزبانی خود را کتباً همراه با معرفی امکانات برگزاری به اسکودا می‌فرستند. اسکودا ازطریق بازرس نسبت به بازدید و ارزیابی امکانات برگزاری مطلوب همایش اقدام و گزارش مربوطه را به شورای اجرایی ارجاع و شورای اجرایی پس از بررسی شرایط داوطلبان نظر و توصیۀ خود را به هیأت عمومی اعلام می‌کند. (مصوب شورای اجرایی مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱)

ماده ۸ – ارسال دستور مذکور و کلیه مکاتبات دیگر بین اتحادیه و کانون‌ها و اعضای اتحادیه با نمابر (فاکس) یا پست الکترونیکی (Email) صورت خواهد گرفت. مرسل‌الیه در هر مورد می تواند ارسال نسخه‌ای از نامه را با پست خواستار شود.

مادۀ ۹٫ مدت برگزاری همایش حداکثر چهار روز است که روز اول به ورود و استقرار شرکت‌کنندگان و روز آخر برای مراجعت ایشان اختصاص دارد و دو روز کاری کامل به رسیدگی به دستور تخصیص می‌یابد.

تبصره: چنانچه دستورهای جلسه به اتمام نرسد، با تصویب هیأت عمومی می‌توان اعلام تنفس کرد. هیأت عمومی مدت تنفس را تعیین می‌کند. (مصوب شورای اجرایی مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱)

مادۀ ۹ مکرر. جلسات فوق‌العادۀ هیأت عمومی بنا به به پیشنهاد یک‌سوم کانون‌ها یا اکثریت هیأت عمومی به‌صورت یک‌روزه در تهران یا به صورت مجازی برگزار می‌شود. فاصلۀ دعوت و انعقاد جلسه کمتر از ۴۸ ساعت نخواهد بود. شورای اجرایی دستور جلسه را تعیین می‌کند.(مصوب شورای اجرایی مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱)

مادۀ ۱۰٫ افتتاحیه و کارگروه‌های تخصصی

۱. افتتاحیه ساعت ۱۰:۰۰ نخستین روز با پخش سرود ملّی و تلاوت قرآن مجید آغاز می‌شود. دبیر همایش پنج دقیقه و رؤسای کانون میزبان و اسکودا هریک پانزده دقیقه وقت برای سخنرانی دارند.

۲. میهمانان همایش:

آ. میهمانان کشوری شامل رؤسای سه قوه یا معاونان ایشان، وزیر دادگستری و رئیس و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی توسط اسکودا دعوت و هماهنگ می‌شوند.

ب. میهمانان استانی شامل استاندار، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نمایندۀ ولی فقیه، امام‌جمعۀ محل و نمایندگان استانی توسط کانون میزبان دعوت و هماهنگ می‌شوند.

پ. سخنرانی میهمانان کشوری و استانی توسط رؤسای اسکودا و کانون میزبان هماهنگ می‌شود. در افتتاحیه حداکثر یک ساعت به سخنرانان استانی و یک ساعت به سخنرانان کشوری اختصاص می‌یابد.

۳. در هر همایش علاوه بر میهمانان فوق با پیشنهاد کانون میزبان یا ریاست اسکودا و تصویب شورای اجرایی، میهمانان دیگری از افراد تأثیرگذار ملّی، بین‌المللی، خارجی و یا معمران نهاد وکالت دعوت می‌شود. شورای اجرایی چگونگی و نحوۀ مراسم تقدیر از مدعوین را تصویب می‌کند. درصورت نیاز به ارائۀ توضیحات تکمیلی یا پاسخ‌دهی، به رئیس اسکودا در پایان افتتاحیه فرصت کافی اختصاص خواهد یافت.

۴. افتتاحیه در ظهر نخستین روز همایش خاتمه می‌یابد و از عصر همان روز جلسه وارد دستور می‌شود.

۵. در هر موردی که رأی اکثریت حاضران مناط اعتبار است، حفظ رسمیت جلسه از جهت تعداد حاضران در زمان رأی‌گیری ضروری است.

۶. اعضای هیأت عمومی عصر روز اول در قالب کارگروه‌های تخصصی با موضوعات مصوب شورای اجرایی، بحث و گفت‌وگو می‌کنند. دبیر هر کارگروه، که توسط شورای اجرایی انتخاب می‌شود، جمع‌بندی مباحث مطروحه را در روز دوم به هیأت عمومی ارائه می‌کند و حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

تبصره: از هر کانون حداقل یک عضو هیأت‌مدیره در هر کارگروه‌ حضور دارد. اعضای شورای اجرایی می‌توانند در کارگروه‌ها حضور ‌یابند. پیش از همایش هر کانون موضوعات را بررسی می‌کند و نمایندۀ ایشان جمع‌بندی کانون متبعوش را به کارگروه ارائه می‌دهد. (مصوب شورای اجرایی مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱)

ماده ۱۱ ـ (اصلاحی ): ساعت کار همایش صبح‌ها از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و بعداز ظهرها از ۱۵ تا ۱۹ خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ استراحت بین جلسات صبح ها از ۱۰:۳۰ تا ۱۰:۵۰ و بعد از ظهرها از ۱۷ تا ۱۷:۲۰ خواهد بود. برگزارکنندگان همایش مکلفند به محض پایان مدت استراحت بین جلسات، شرکت‌کنندگان را به نحو مقتضی به جلسه دعوت کنند.

ماده ۱۳ ـ افتتاحیه همایش با سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز می شود. بلافاصله رئیس کانون میزبان (رئیس کانونی که همایش در مقر آن انجام می شود) به مهمانان خیرمقدم می گوید. سپس رئیس اتحادیه آغاز کار همایش را اعلام می کند. جمع سخنان این دو از بیست دقیقه تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۴ ـ کانون میزبان می تواند کسانی را که مایل است برای شرکت در مراسم افتتاحیه دعوت و برای ایشان سخنرانی پیش بینی کند. همچنین می تواند برنامه یا برنامه‌هایی که نماد کانون میزبان است در مراسم افتتاحیه تدارک ببیند مشروط به اینکه:

الف ـ حداکثر یک ماه پیش از آغاز همایش فهرست میهمانان و نوع برنامه یا برنامه‌ها را به شورای اجرایی اعلام کند تا در شورا مطرح و تصویب شود.

ب ـ زمانی که به سخنرانی میهمانان و اجرای برنامه‌های ویژه و سخنان رئیس کانون میزبان و رئیس اتحادیه اختصاص داده می شود، جمعاً از دو ساعت و نیم (۱۵۰ دقیقه) بیشتر نشود و حتی‌الامکان در جلسه صبح حداقل یک ساعت (۶۰ دقیقه) برای انتخاب هیأت رئیسه همایش باقی بماند.

تبصره: چنانچه مراسم افتتاحیه در روز استقرار برگزار شود رعایت زمان حداکثر ۱۵۰ دقیقه برای کانون میزبان الزامی نیست. در این حالت انتخاب هیأت رئیسه همایش در آغاز جلسه روز بعد صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۵ ـ رأی گیری برای تعیین هیأت رئیسه با برگ چاپی مخصوص یا شیوه‌های دیگر و به طور مخفی انجام می‌شود.

ماده ۱۶ ـ اسامی مازاد بر عده لازم قرائت نمی شود.

ماده ۱۷ – اسامی داوطلبان انجام وظیفه در هیأت رئیسه با قید اینکه داوطلب چه سمتی هستند، پیش از رأی گیری اعلام و درصورت امکان بر روی ”وایت برد” یا ”ویدئوپروجکشن” نوشته یا منعکس خواهد شد. پس از اعلام نتایج شمارش آراء چنانچه منتخبی مایل به انجام وظیفه در سمتی که برای آن اتنخاب شده است نباشد، می‌تواند اعلام انصراف کند. در این صورت نفر بعد جایگزین او خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ بلافاصله پس از انتخاب هیأت رئیسه، جلسه وارد دستور می شود.

ماده ۱۹ – فهرستی مشتمل بر نام و نام خانوادگی و نام کانون متبوع حاضران، به تفکیک کانون‌ها، در دو نسخه تهیه خواهد شد و به امضاء حاضران ـ با تصریح به اینکه عضو اصلی یا علی‌البدل هستند ـ می رسد. این اقدام در آغاز جلسه‌ای که با انتخاب هیأت رئیسه شروع می شود، انجام خواهد شد و ملاک تعداد حاضران برای رأی گیری این فهرست خواهد بود.

تبصره: در هر موردی که رأی اکثریت حاضرین مناط اعتبار است، حفظ رسمیت جلسه از جهت تعداد حاضرین در زمان اتخاذ رأی ضروری است.

ماده ۲۰ ـ پس از تعیین تکلیف و رأی گیری در مورد پذیرش کانون یا کانون‌های جدید، در صورتی که رئیس اتحادیه مطلبی داشته باشد مطرح خواهد کرد و سپس بندهای دستور مورد بررسی و اخذ تصمیم قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۱ ـ چیدمان محل برگزاری همایش باید به نحوی باشد که اعضای هر یک از کانون‌ها در کنار هم بنشینند. نمایندگان شورای اجرائی نیز محل مخصوص به خود را خواهند داشت. حتی المقدور محلی نیز برای استقرار وکلای دادگستری علاقمند به حضور در جلسه پیش بینی خواهد شد. حضور وکلا در همایش بدون دخالت در مذاکرات ـدر حد گنجایش محلـ آزاد است. کانون‌ها زمان و مکان همایش را به نحو مقتضی به آگاهی اعضای خود خواهند رساند.

ماده ۲۲ – ترتیب مذاکرات به شرح ذیل است:

الف ـ درمورد هریک از بندهای دستور ابتدا رئیس اتحادیه یا یکی از نواب یا یکی از بازرسان اصلی یا علی‌البدل، که رئیس اتحادیه ادای توضیح را به وی ارجاع کند، توضیح می دهند.

ب ـ در هر مورد حداکثر دو موافق و دو مخالف صحبت می‌کنند. درصورتی که مخالفی نباشد، موافق هم صحبت نخواهد کرد.

پ ـ مدت صحبت هر فرد حداکثر پنج دقیقه است.

تبصره: رئیس جلسه موارد مربوط به محدودیت‌های مدت سخنرانی را در آغاز جلسه متذکر شده و مکلف است از صحبت افراد بیش از زمان تعیین شده جلوگیری کند. رئیس جلسه می تواند با تصویب هیأت رئیسه مدت مذاکره را افزایش داده و به افراد بیشتری اجازه صحبت بدهد.

ت ـ اعضاء هیأت عمومی، اعضاء هیأت رئیسه جلسه، اعضای شورای اجرایی و بازرسان بر اساس نوبت و با رعایت بند ب حق اظهار نظر دارند. رئیس جلسه راساً یا به تقاضای هر یک از افراد دارای حق رأی می تواند به کسانی که در جلسه حضور دارند اما فاقد حق رأی هستند، اجازه دهد در مورد یا مواردی اظهار نظر کنند.

ث ـ مشروح مذاکرات ضبط و خلاصه آن و نتیجه رأی‌گیری به وسیله منشی نوشته و به وسیله رئیس جلسه، ناظران و منشی امضاء می شود. درعین حال ماحصل و خلاصه مذاکرات به وسیله ویدئوپروجکشن در معرض دید حضار قرار خواهد گرفت و پرینت آن در پایان جلسه به وسیله رئیس جلسه، منشی و ناظران امضا می شود.

ج ـ درصورتی که در جلسه تصمیماتی اتخاذ گردد که اعلام آنها به مرجع ثبت شرکت‌ها لازم باشد، آن تصمیمات در صورتجلسه جداگانه نوشته و به وسیله هیأت رئیسه جلسه امضاء خواهد شد.

چ ـ اگر کسی مایل باشد عین اظهاراتش منعکس گردد می‌تواند آن را بنویسد و برای ضمیمه شدن به صورتجلسه تا پایان همایش به هیأت رئیسه تسلیم کند.

ماده ۲۳ ـ جز در مواردی که در اساسنامه و این آیین‌کار رأی گیری مخفی با برگه رأی پیش‌بینی شده است، رأی‌گیری با قیام و قعود یا بلند کردن دست انجام می‌شود. با این حال به تقاضای رؤسای هریک از کانونها یا رئیس اتحادیه یا به تشخیص رئیس جلسه، رأی‌گیری مخفی صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۴ ـ شمارش آراء با نظار است که هریک جداگانه اقدام به شمارش می نمایند. چنانچه بین نتایج دو شمارش تفاوت باشد و این تفاوت در نتیجه موثر باشد، با برگه رأی، رأی‌گیری خواهد شد. همچنین نظار بر رعایت اساسنامه و آیین کار در اداره جلسه نظارت خواهند کرد.

ماده ۱۸- به ذیل ماده ۲۰ منتقل شد

ماده ۲۵ ـ رئیس جلسه مسئول رعایت نظم جلسه است و حسب مورد می تواند تدابیر مقتضی را در این خصوص اعمال کند.

پنجم ـ انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان:

ماده ۲۶ ـ شورای اجرایی حداکثر تا دو ماه قبل از پایان دوره از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و اعلام به کانون‌ها به اطلاع وکلای دادگستری خواهد رساند که در صورت دارا بودن شرایط، داوطلبی خود را جهت عضویت در هیأت رئیسه و بازرسی اسکودا ، ظرف یک‌ماه از تاریخ انتشار آگهی کتباً همراه با مدارک به اتحادیه اعلام کنند. شورای اجرایی پس از احراز صلاحیت داوطلبان، طبق ماده ۱۲ اساسنامه اسکودا ، اسامی نامزدها را به کلیه کانون‌ها اعلام خواهد کرد. پس از انقضای مهلت ثبت نام هیچ در خواستی پذیرفته نمی‌شود. .(مصوب شورای مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۰)

تبصره: حذف شد.(مصوب شورای مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۰)

ماده ۲۷ ـ هیأت رئیسه همایش به عنوان هیأت نظارت بر انتخابات، اجرای انتخابات را بر عهده دارد.

تبصره ۱: تهیه صورت اسامی دارندگان حق رأی، تهیه تعرفه انتخاباتی، مهر و صندوق آراء و قرار دادن اسامی داوطلبین در معرض دید رأی‌دهندگان و سایر امکانات لازم به‌عهده کانون میزبان است.

تبصره ۲: زمان اجرای انتخابات با رعایت ماده ۵ این آیین‌نامه توسط شورای اجرایی تعیین می‌گردد و مدت آن یک‌ساعت خواهد بود و به تشخیص هیأت نظارت تا نیم‌ساعت دیگر قابل تمدید می‌باشد.

ماده ۲۸ ـ پیش از آغاز رأی‌گیری بدوا” هیأت نظارت صندوق اخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه می نماید. هرگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه رأی‌گیری و تبلیغ به موافقت یا مخالفت به کلی ممنوع است. آراء بایستی روی اوراق چاپی که به مهر هیأت نظارت ممهور شده نوشته شود و رأی‌دهنده پس از امضاء در مقابل نام خود، رأی خود را در صندوق می‌اندازد.

حق رأی کسانی که تا پایان مدت رأی‌گیری حاضر نشوند یا رأی ندهند ساقط می شود. دادن رأی به نمایندگی پذیرفته نخواهد بود

تبصره: در کلیه مواردی که در این آیین‌کار موضوع رأی‌گیری مطرح است، اخذ رأی می‌تواند از طریق الکترونیک انجام شود. (الحاقی ۲۳ آذر ۱۳۹۶)

ماده ۲۹ ـ پس از پایان رأی‌گیری شمارش آراء آغاز و آراء قرائت شده ممهور به مهر قرائت شد می‌گردد و تا سه ماه در اتحادیه نگهداری می‌شود. اسامی مکرر و زائد بر عده لازم حساب نمی شود.

ششم ـ مسائل اجرائی و رفاهی در تشکیل همایش‌ها:

ماده ۳۰ ـ هزینه رفت و برگشت به محل همایش بر عهده کانون‌های عضو است. هزینه رفت و برگشت رئیس و نواب و بازرسان اصلی و علی البدل اسکودا، درصورتی که عضو هیأت مدیره کانون متبوع خود نباشند، همچنین هزینه رفت و برگشت هماهنگ‌کنندگان و افرادی که به تشخیص رئیس اتحادیه حضور آنها در همایش ضروری باشد، به‌وسیله اتحادیه پرداخت خواهد شد.

مادۀ ۳۱٫ مدیریت همایش برعهدۀ کانون میزبان و پرداخت هزینه‌ها به شرح زیر برعهدۀ اتحادیه است:

– اقامت در هتل سه یا چهارستاره به مدت سه شب.

– کیفیت، هزینۀ غذا و پذیرایی بین جلسات.

– جابه‌جایی میهمانان از فرودگاه یا پایانۀ مسافربری به محل استقرار و بالعکس با وسیلۀ نقلیۀ مناسب.

– اجارۀ سالن، سیستم صوتی مناسب، ضبط صوتی و تصویری گفت‌وگوها و انعکاس هم‌زمان نتایج رأی‌گیری با ویدیوپروژکتور.

تبصره ۱. در صورت محدودیت امکانات، درجه‌بندی هتل با تصویب شورای اجرایی قابل تغییر است.

تبصرۀ ۲٫ به هر دو میهمان یک اتاق اختصاص می‌یابد. میهمانانی که خواهان استفاده از اتاق اختصاصی هستند، باید پیش از برگزاری همایش هزینۀ آن را به کانون میزبان بپردازند.

تبصرۀ ۳٫ هزینه‌های دیگر برعهدۀ کانون میزبان است.

تبصرۀ ۴٫ کانون میزبان سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ میلیارد ریال را برای برگزاری همایش رعایت می‌کند. هزینۀ مازاد بر مبلغ مصوب برعهدۀ کانون میزبان است. (مصوب شورای اجرایی مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱)

ماده ۳۲ ـ پیش از برگزاری همایش، درصورت درخواست کانون میزبان مبلغی به عنوان علی الحساب با تصویب شورای اجرائی پرداخت و پس از پایان همایش و ارسال اصول اسناد هزینه، تسویه حساب می شود.کانون میزبان مکلف است ظرف یک ماه پس از پایان همایش، نسبت به ارائه گزارش هزینه‌ها به بازرس اقدام نماید.

ماده ۳۳ ـ کانون‌های میزبان مکلفند در مورد هزینه‌هایی که خود انجام می دهند و بر عهده اتحادیه نیست نیز نهایت احتیاط و صرفه جویی را معمول دارند.

هفتم – شورای اجرائی:

ماده پیشنهادی: اعضاء شورای اجرایی توسط کانون‌ها و برای یک دوره معرفی خواهند شد.

تبصره: با تغییر هر دوره هیأت مدیره، کانون‌ها نسبت به ابقاء یا معرفی عضو جدید خود در شورای اجرایی اقدام خواهند کرد.

ماده ۳۴ ـ شورای اجرایی به دعوت رئیس اتحادیه و یا در صورت درخواست یک چهارم اعضای شورای اجرائی با رعایت شرایط ذیل، تشکیل جلسه می‌دهد و با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت خواهد یافت. نصاب رأی در شورای اجرائی به شرح ماده ۱۵ اساسنامه است.

الف ـ رأی‌گیری در شورای اجرائی با بلند کردن دست، یا قیام و قعود صورت می‌گیرد. اما در صورت تقاضای هر یک از اعضای شورا، رأی‌گیری در مورد خاص به‌طور مخفی و با ورقه صورت خواهد گرفت. مشروح مذاکرات شورای اجرایی حتی‌الامکان ضبط صوتی و تصویری می شود.

ب ـ محل تشکیل شورا تهران و در محل اتحادیه است. اما در صورت ضرورت به تشخیص رئیس اتحادیه یا اکثریت اعضای شورا تشکیل جلسه در محل‌های دیگر مجاز خواهد بود.

پ ـ هزینه ایاب و ذهاب اعضای شورا برای شرکت در جلسات آن به عهده کانون متبوع ایشان و هزینه پذیرایی از اعضاء در زمان تشکیل جلسات با اتحادیه است.

ت ـ حضور اعضای شورای اجرائی در همایش‌ها ضروری و مسائل مربوط به اسکان و اقامت ایشان همچون اعضاء هیأت عمومی خواهد بود.

ث ـ با وجود ماده ۵ (ماده ۷ اصلاحی ) حذف شد.

ج ـ در آغاز جلسات شورای اجرائی فهرستی از حاضران تنظیم و به وسیله ایشان امضاء می‌شود. صورتجلسه به‌وسیله رئیس شورا و نواب امضاء خواهد شد. در صورت غیبت رئیس، امضاء نواب کافی است و در صورت غیبت یکی از نواب یا هردو آنها، امضاء رئیس و یک نفر از اعضای شورا کفایت می کند.

چ ـ صورتجلسه شورا حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای کلیه کانون‌های عضو ارسال می شود.

ماده ۳۵ ـ شورای اجرائی در هر دوره در اولین جلسه خود به پیشنهاد رئیس اتحادیه یک نفر از وکلای دادگستری را با اکثریت آراء به عنوان خزانه‌دار انتخاب و بشرح زیر انجام وظیفه می کند.

۳۵-۱: بررسی و تأیید کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های اتحادیه

۳۵-۲: بررسی و تأیید صحت کلیه خریدها و قراردادهای اتحادیه

۳۵-۳: بررسی و تأیید تحویل و تحول کلیه دارائی های اتحادیه

۳۵-۴: امضاء کلیه چک‌ها و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق رئیس یا احدی از صاحبان امضاء مجاز براساس اساسنامه اتحادیه

۳۵-۵: حفظ و نگهداری مهر مالی اتحادیه

۳۵-۶: دریافت و نگهداری دریافتی و اوراق بهادار تضمینی از اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از اتحادیه و واگذاری به بانک جهت وصول

۳۵-۷: نظارت بر هزینه‌های تنخواه گردان جاری اتحادیه

تبصره: خزانه‌دار مکلف است در موارد خاص و ضروری در هر زمان و همچنین بصورت فصلی گزارش خود را از روند فعالیت مالی به شورای اجرایی اعلام نماید. (اصلاحی جلسه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۹ شورای اجرائی)

ماده ۳۶ ـ هر یک از اعضاء هیأت رئیسه از حیث عملکرد خود در مقابل شورای اجرایی و هیأت عمومی مسئول است. شورای اجرایی به پیشنهاد هریک از اعضاء می تواند عضو هیأت رئیسه را استیضاح کند و در صورت قانع نشدن، با تصویب دو سوم اعضاء حاضر عزل عضو مذکور در دستورکار هیأت عمومی قرار خواهد گرفت. در این مورد رأی‌گیری در شورای اجرایی به طور مخفی با ورقه انجام خواهد شد. عضو هیأت رئیسه که عزل وی در هیأت عمومی مطرح می شود حق دارد پس از استماع گزارش شورای اجرایی به مدت ۳۰ دقیقه از خود دفاع نماید و پس از آن در مورد عزل وی برابر اساسنامه به‌طور مخفی رأی‌گیری خواهد شد. انتخاب عضو جایگزین به‌ترتیبی است که در اساسنامه مقرر است.

هشتم – امور مالی:

ماده ۳۷ ـ کلیه امور و عملیات بانکی مربوط به حسابهای اتحادیه اعم از دریافت جابجایی، افتتاح حساب و سپرده وجوه در بانکهای مجاز کشور از طریق رئیس اتحادیه انجام می گیرد.(مصوب شورای اجرایی مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۹)

(عبارت ذیل ماده با توجه به ماده ۱۲ اساسنامه حذف شد)

ماده ۳۸ ـ نصاب پرداخت‌ها به قرار ذیل است:

الف ـ تا پانصد میلیون ریال در موضوع واحد با تصمیم رئیس اتحادیه (اصلاحی شورای اجرایی مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۹)

ب ـ از پانصد میلیون ریال به بالا با تصمیم شورای اجرائی (اصلاحی شورای اجرایی مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۹)

ماده ۳۹ ـ در مورد خرید کالا و خدمات، از دویست میلیون ریال به بالا استعلام بها حداقل از ۳ فروشنده و عرضه کننده خدمت لازم و اتخاذ تصمیم نهایی ـ حسب مورد ـ با رئیس اتحادیه یا شورای اجرایی است. خرید اموال غیرمنقول حسب مورد با نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

ماده ۴۰ ـ روسای کانون‌ها و نمایندگان شورای اجرایی همواره می‌توانند به حساب‌ها و دفاتر مالی اتحادیه مراجعه و اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل کنند. رئیس اتحادیه و خزانه‌دار مکلفند در این خصوص همراهی و هماهنگی کنند.

ماده ۴۱ ـ رئیس اتحادیه در اولین جلسه هیأت عمومی پس از پایان هر سال مالی گزارش وضعیت مالی و تراز پرداخت‌ها و دریافت‌های اتحادیه را به هیأت عمومی عرضه خواهد کرد.

متن این گزارش و نیز گزارش موضوع تبصره ذیل بند ت ماده ۲۶ اساسنامه باید۲۰ روز پیش از برگزاری همایش در اختیار کانون‌ها قرار گیرد.

ماده ۴۲ ـ اعمال حق رأی در هیأت عمومی منوط به آن است که کانون عضو بابت حق عضویت بدهی نداشته باشد.

ماده ۴۳ ـ هیچ یک از اعضای هیأت‌های مدیره کانون‌های عضو و رئیس و نواب رئیس و اعضای شورای اجرایی و بازرسان و خزانه‌دار اتحادیه حق ندارند طرف معامله با اتحادیه واقع شوند یا از آن وام بگیرند یا برای خدمت خود در اتحادیه دستمزد یا حق جلسه دریافت کنند.

نهم ـ امور اداری و تشکیلاتی:

ماده ۴۴ ـ امور اتحادیه حتی‌المقدور به‌وسیله وکلا و کارآموزان داوطلب و به‌طور رایگان و افتخاری اداره خواهد شد. با این حال شورای اجرایی می‌تواند پرداخت پاداش به وکلا یا کارآموزانی را که خدماتی برای اتحادیه انجام می‌دهند تصویب کند. این مورد شامل هیأت رئیسه و اعضای شورای اجرائی، بازرسان و خزانه دار و اعضای هیأت‌های مدیره کانون‌ها نخواهد بود.

تبصره: استخدام خدمه و کارکنان اداری از این قاعده مستثنی است.

شورای اجرایی همچنین پاداش کسانی را که وکیل و کارآموز و یا در استخدام اتحادیه نیستند و خدماتی به آن ارائه و عرضه می کنند تعیین و تصویب خواهد کرد.

ماده ۴۵ ـ رئیس اتحادیه با تصویب شورای اجرایی نسبت به استخدام افراد لازم اقدام خواهدکرد.
تبصره: حذف شد.

( ماده ۳۶ سابق: حذف شد .)

دهم – موارد متفرقه:

ماده ۴۶ – ارتباط بین اتحادیه و کانون‌ها صرفاً از طریق فاکس خواهد بود و فقط درصورت مطالبه مرسل‌الیه تأئیدیه فاکس ارسال خواهد شد. مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۴۷ ـ این آیین‌کار مشتمل بر ۴۷ ماده و …. تبصره در تاریخ ۲۲/۵/ ۱۳۸۸ به تصویب شورای اجرایی اتحادیه رسید و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ اصلاح گردید.

خدمات الکترونیک