آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه


آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

yun.ir/q68875

 

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

خدمات الکترونیک