کانون وکلای دادگستری گیلان
_

کمیسیون طرح و برنامه

_
بهمن حیدری نژاد

بهمن حیدری نژادعضو

محمود کامران زاده

محمود کامران زادهعضو

سید حسن سجادی

سید حسن سجادیعضو

احمد بزرگ نیا

احمد بزرگ نیاعضو

صادق هژیر

صادق هژیرعضو

ابراهیم یدک

ابراهیم یدکعضو

میلاد فرهادی

میلاد فرهادیعضو

نظرسنجی کمیسیون طرح و برنامه کانون وکلای دادگستری گیلان
خدمات الکترونیک