"الزامی" indicates required fields

تلفن همراه خود را با ذکر ۰ در ابتدای آن و به صورت ۱۱ رقم بنویسید. مثال: ۰۹۱۱۳۳۳۱۱۱۲
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
نظرسنجی ثبت نام همایش مدیریت جریان داوری از آغاز تا فرجام
خدمات الکترونیک