آيين کشف و ابراز دليل در فضاي مَجازي

آيين کشف و ابراز دليل در فضاي مَجازي

 

نویسندگان:

  • دکتر مصطفی السان
  • محمدرضا منوچهری