جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس

جرم نقض حقوق ناشی از ثبت علایم تجاری در حقوق ایران با نگاهی به موافقت نامه تریپس

 

نویسندگان:

  • جعفر نظام الملکی
  • دکتر حسنعلی موذن زادگان