ماهیت و گستره غرامت قابل مطالبه از بایع در مبیع مستحق للغیر

نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره93/07/15-733 هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

نویسندگان :

  • عباداله رستمی چلکاسري
  • محمدرضا سرگزي
  • نوشین روحانی فرهانی