جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین الملل / محمود حاجی زاده، هیبت اله نژندی منش و محمدحسین زارعی

هیبت اله نژندی منش، استادیار ‌گروه ‌حقوق‌ عمومی ‌و ‌بین الملل ‌دانشگاه علامه ‌طباطبائی‌، با همکاری محمود حاجی زاده دانشجوی ‌دکتری ‌حقوق ‌بین الملل، ‌دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی ‌واحد ‌نجف‌آباد و محمدحسین زارعی ‌دانشیار گروه حقوق عمومی ‌دانشگاه ‌شهید ‌بهشتی‌‌‌‌‌‌‌ در مقاله ای به بررسی جایگاه حاکمیت قانون در حقوق بین الملل پرداخته اند.