محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی / دکتر پژمان محمدی

دکتر پژمان محمدی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز در مقاله ای به بررسی محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی پرداخته است که تابستان سال 1389 در شماره 29 فصلنامه پژوهش حقوق به چاپ رسیده است.