تحلیل حقوقی ارکان دعاوی اعتراض به تشخیص اراضی ملی / حسن لطفی و یاسر غلامی

حسن لطفی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران با همکاری یاسر غلامی دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران در مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی ارکان دعاوی اعتراض به تشخیص اراضی ملی پرداخته اند.