رویکرد قانون آیین کیفری دادرسی 1392 به جرایم منافی عفت / مهدی شیدائیان و زینب شیدائیان

مهدی شیدائیان عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران با همکاری زینب شیدائیان دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) در مقاله ای به بررسی رویکرد قانون آیین کیفری دادرسی 1392 به جرایم منافی عفت پرداخته اند.