نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری / محمدحسین زارعی و آزیتا محسن زاده

محمدحسین زارعی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری آزیتا محسن زاده دانشجوی دوره دکترای عمومی این دانشگاه، در مقاله ای به بررسی اثبات دعوا در دادرسی اداری پرداخته اند که زمستان سال 1394 در شماره 72 فصلنامه ی دیدگاه های حقوق قضایی به چاپ رسیده است.