نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری؛ محمدحسین زارعی ، آزیتا محسن زاده

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیری برای تأمین حقها و آزادیهای شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیشبینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر میشود که از کلیه دالیل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویتهای رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداریخواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده »البینهعلیالمدعی«در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان »پاسخگو« مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقالیی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگرمکانیزمهای الزم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیشبینی مشارکت فعاالنه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت میباشد. دادرس اداری باید تحقیقات الزم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حقها و آزادیهای شهروندان انجام دهد و شهروندانی را که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم میباشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.

 

دانلود متن کامل مقاله به صورت PDF