تغيير عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98 قانون آيين دادرسی مدنی

چكيده
يكـی از امـوری كـه بـه عنـوان يک اصـل در آيـين دادرسی مـدنی پذيرفتـه شـده، اصـل تغييرناپذيری عناصر دعوی ميباشد. در ادبيات حقوق و قوانين ما بـه ايـن اصـل اشـاره و بحثی نشده است. هدف از تحرير اين مقاله تبيين عناصـر دعـوی و بررسی امكـان تغييـر آن در طـول دادرسی يا همان قسمت اخير ماده 98 قانون آيين دادرسـی مـدنی مـيباشـد كـه اسـتادان آيـين دادرسی مدنی در كتابها و مقاله های خود كمتر به آن پرداختـه انـد؛ از ايـن رو در ايـن نوشـتار سعی شده به استناد ماده ی يادشده و ساير مواد قانون آيين دادرسی مدنی، عناصر دعوی تعريف و چگونگی تغييرآن بحث و مطالعه شود.

«برای دریافت ادامه متن مقاله، به فایل زیر مراجعه شود»

 

New category

pdf

knon

Size: 291.06 KB
Hits : 122
Date added: 1399-04-05